Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Adviezen van de RAR

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor de Vervoerregio Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven.

Hieronder vindt u adviezen die de RAR in 2018 en de jaren daarvoor heeft uitgebracht. U kunt de adviezen terugzoeken naar publicatiedatum en naar concessiegebied. Adviezen die de concessiegebieden overstijgen, vindt u terug onder Regio 'Overige onderwerpen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RAR via de 'contact' pagina.

 
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (348)

De Oogvereniging, Cliëntenbelang Amsterdam en de Reizigers Advies Raad vragen met dit advies opnieuw aandacht voor voorzieningen voor mensen met een visuele beperking bij haltes van het openbaar vervoer.

De ombouw van de Amstelveenlijn is een groot project die langere tijd in beslag neemt en veel gevolgen heeft voor de reiziger. In dit advies wijst de RAR op enkele zaken die vanuit het reizigersbelang de aandacht verdienen.

De RAR adviseert over het Dienstverleningsplan 2019-2024.

De RAR bepleit ook dit jaar voor interoperabele kaartsoorten en gelijke tarieven in de gehele Vervoerregio Amsterdam

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor Connexxion en de concessiegebieden Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden.

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor EBS en het concessiegebied Waterland.

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor GVB en het concessiegebied Amsterdam

De RAR adviseert Connexxion over het verlengen van de dienstregeling van 9 december 2018 tot medio maart 2019. De RAR stemt in met het verzoek om de dienstregeling te verlengen.

De RAR heeft het verzoek gekregen van Connexxion om in te stemmen met de afschaffing van het busboekje in de Zaanstreek. De RAR stemt in met dit verzoek.

De RAR adviseert GVB over het Duurzaamheidsplan 2019 - 2024 voor de concessie Amsterdam. De RAR geeft een positief advies.

De RAR adviseert Connexxion over het concept Vervoerplan AML 2019.

De RAR adviseert GVB over het vervoerplan 2019. In de bijlage kunt u lezen op welke punten de RAR reageert.

De RAR geeft de portefeuillehouder OV van de Vervoerregio Amsterdam ongevraagd advies over het materieeltekort bij GVB.

De RAR adviseert zowel dhr. Litjens als de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerbedrijven uit de regio over de frequentieverlaging van de Noord/Zuidlijn. De twee adviezen kunt u vinden in de bijlagen.

De RAR geeft een positief advies over het actieplan sociale veiligheid 2018 van EBS Waterland

De RAR adviseert de gemeente Amsterdam over het ontwerp Marnixplein. De RAR stemt in met het ontwerp voor de eindsituatie, maar gaat niet akkoord met de tussenoplossing.

De RAR adviseert GVB over de wijziging van de metro-afstandenmatrix en GVB Flex.

De RAR geeft MET ongevraagd advies over de metro poortjes Oostlijn op Centraal Station.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de besteding van de implementatieboete voor Connexxion in AML.

De RAR adviseert GVB over de aanbesteding van GVB voor 31 elektrische bussen, 22 gelede bussen en 9 standaard bussen. In het kader van duurzaamheid is de RAR groot voorstander van het overschakelen van fossiele brandstof naar elektrische tractie, maar de RAR heeft wel een aantal suggesties voor het elektrisch materieel. Zie de bijlage.

De RAR adviseert GVB over de dienstregeling van 2018-2, zie hiervoor de bijlage.

De RAR adviseert EBS over de invulling van de dienstregeling 2018-2 voor de concessie Waterland. In grote lijnen is de RAR het met de voorgestelde dienstregeling van 2018-2 eens, maar plaatst nog een drietal kanttekeningen. Zie hiervoor het volledige advies in de bijlage.

De RAR adviseert vervoerbedrijven binnen de Vervoerregio Amsterdam over het informeren van reizigers over de wijzigingen van het lijnennet vanaf 22 juli 2018.

De RAR adviseert Connexxion over de tussentijdse wijziging in de dienstregeling AML van 2018. De RAR is van mening dat vrijwel alle voorgestelde wijzigingen verbeteringen zijn voor de reizigers.

De RAR geeft GVB een positief advies op het actieplan sociale veiligheid 2018 van GVB voor de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert de Gemeente Amsterdam over het experiment integratie (A)OV in Landelijk Noord. De opzet, voorwaarden en evaluatie bieden de RAR voldoende zekerheden om een positief advies te kunnen verstrekken voor de pilot in Landelijk Noord.

De RAR adviseert Connexxion over de dienstregeling 2018 I Zaanstreek. De RAR geeft een positief advies op de voorgestelde dienstregeling 2018 I.

De RAR adviseert Connexxion over het actieplan sociale veiligheid 2018 Zaanstreek. De RAR is tevreden over het jaarplan Sociale Veiligheid 2018 voor de concessie Zaanstreek en geeft een positief advies.

De RAR adviseert Connexxion over het meerjarenplan en actieplan 2018 sociale veiligheid Amstelland en Meerlanden.

De RAR adviseert EBS over de dienstregeling 2018 I Waterland. De RAR stemt in met de voorgestelde dienstregeling 2018 I

De RAR adviseert Connexxion over de dienstregeling AML 2018 I. In algemene zin stemt de RAR in met de voorgelegde dienstregeling 2018 I. Ter aanvulling heeft de RAR nog enkele opmerkingen. Zie hiervoor de bijlage.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over het concept Beleidskader Mobiliteit.

De RAR adviseert GVB over de dienstregeling 2018 I. Het doornemen van de eerste versies van deze dienstregeling stemde de RAR tot tevredenheid, zeker omdat er een aantal verbeteringen werden doorgevoerd voor de lijnen 26, 33, 40, 63 en 248. Helaas zijn er in de aan de RAR voorgelegde versie op een tweetal punten aanpassingen doorgevoerd in de dienst-regelingen, die tot een nadere reactie en advies hebben geleid.

De RAR adviseert de Gemeente Amsterdam over de pilot Driemond doelgroepenvervoer. De RAR vindt de pilot interessant maar adviseert de vervoersprestaties van de aanbieder van het aanvullend vervoer goed te monitoren op beschikbaarheid, aanmeld- en voorrijnormen en die met enige regelmaat te delen met de RAR.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de aanpassing van de concessievoorwaarden voor GVB. De RAR stemt niet in met het verzoek voor het volledig schrappen van het criterium 'Reizigerstevredenheid' bij het evaluatiemoment in 2019.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de lijnvoering metro 2019. Voor het metrolijnnet 2019 adviseert de RAR uit te gaan van de referentievariant.

De RAR adviseert Connexxion over de tarieven 2018 in de concessie AML.

De RAR adviseert GVB over de tarieven 2018 in de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert EBS over de tarieven 2018 in de concessie Waterland.

De RAR adviseert Connexxion over de tarieven 2018 in de concessie Zaanstreek.

De RAR adviseert Connexxion over de eerste wijziging van het Vervoerplan AML 2018.

De RAR adviseert Connexxion over de verlenging van de concessie Zaanstreek. De gegeven argumenten en voorstellen zijn voor de RAR voldoende om geen opmerkingen en bezwaar te hebben tegen de gewenste verlening van de concessieduur.

De RAR adviseert GVB over de mock-up van de 15G tram. In het algemeen beoordeelt de RAR de 15G tram op een zeer positieve wijze. In de bijlage vindt u een toelichting per onderdeel.

De RAR geeft ongevraagd advies aan de Vervoerregio Amsterdam om de vervoerders in haar regio te adviseren om de exploitatie tijdens de jaarwisseling 2017/2018 op elkaar af te stemmen en de exploitatietijd voor iedere vervoerder gelijk te laten zijn.

De RAR geeft ongevraagd advies aan de Vervoerregio Amsterdam over drie infrastructuele wijzigingen die het hoofdnet tram in Amsterdam raken: 1) het verplaatsen van de haltes van tramlijn 4 bij de Ceintuurbaan, 2) de haltewijzigingen op het Frederiksplein en de Stadhouderskade en 3) het besluit om de tramrails in de Witte de Withstraat te verwijderen.

De RAR adviseert Connexxion over het concept Vervoerplan Amstelland & Meerlanden 2018.

De RAR adviseert GVB over het Vervoerplan 2018-1 en heeft hier een positief oordeel over. Wel vraagt de RAR aandacht voor het frequentieverschil op lijn 63 na 20.00 uur en in de weekenden.

De RAR adviseert GVB over het cashloos betalen op de tram. De RAR kan volledig instemmen met de voorstellen van het GVB om vanaf 1 januari 2018 het betalen met geld in de trams af te schaffen, maar zou graag een reactie willen ontvangen op de beide laatste adviezen.

De RAR adviseert EBS Waterland over het concept Vervoerplan 2018 en heeft hier een positief oordeel over. De RAR stemt in met de voorstellen in het Vervoerplan 2018 van EBS Waterland.

De RAR geeft advies aan Connexxion over de onderwerpen die meegenomen kunnen worden in het pakket van voorstellen die Connexxion aan de Vervoerregio wil aanbieden om in aanmerking te komen voor de onderhandse verlening van de concessie Zaanstreek. De RAR adviseert Connexxion een aantal voorstellen op te nemen in dit pakket. Deze voorstellen kunt u vinden in de bijlage door onderstaande link te openen.

De RAR adviseert GVB over de zomerdienstregeling 2017 en heeft een positief oordeel hierover. Wel maakt de RAR de opmerking over de verhoogde frequentie tijdens middagspits op lijn 3. Gezien de drukte zou de RAR die graag eerder gestart willen zien.

De RAR schrijft een brief aan de portefeuillehouder openbaar vervoer over de aansluiting van de lijnen vanuit Zaanstreek op de Noord-Zuidlijn, waarin de zorgen over het tijdig gereed zijn van deze aansluiting geuit wordt.

De RAR adviseert Connexxion over het Marketingplan 2017 voor de concessie Zaanstreek en heeft hier een positief oordeel over.

De RAR geeft ongevraagd advies aan de Vervoerregio Amsterdam over de materieelomvang van GVB.

De RAR adviseert Connexxion over het Marketingplan 2017 voor de concessie Amstelland Meerlanden en heeft hier een positief oordeel over. Wel vraagt de RAR aandacht voor de toezegging van Connexxion dat toegewerkt wordt naar het in gebruik nemen van een interoperabel wagenverkoopkaartje.

De RAR geeft op verzoek van de vervoerders advies op de jaarplannen sociale veiligheid 2017 en geeft op alle vier de plannen een positief advies.

De RAR geeft advies aan de gemeente Purmerend over het busstation Tramplein, naar aanleiding van een schouw die op 26 oktober 2016 heeft plaatsgevonden.

De RAR adviseert de Vervoerregio Amsterdam over het toekomstige metronet naar aanleiding van de Metronetstudie 2019.

De RAR geeft advies aan de vervoerders over de nieuwe dienstregeling voor het jaar 2017. De RAR stemt met alle nieuwe dienstregelingen voor 2017 in.

De RAR adviseert de Vervoerregio Amsterdam over het Beleidskader Sociale Veiligheid 2017-2021. De RAR heeft input geleverd bij de totstandkoming van het beleidskader.

De RAR geeft op verzoek van Connexxion advies op het concept vervoerplan 2018 van Connexxion Zaanstreek. Dit vervoerplan wordt in samenhang met de vervoerplannen van EBS en GVB beoordeeld.

De RAR geeft op verzoek van EBS advies op het concept vervoerplan 2018 van EBS Waterland. Dit vervoerplan wordt in samenhang met de vervoerplannen van GVB en Connexxion beoordeeld.

De RAR geeft op verzoek van GVB advies op het concept vervoerplan 2018 van GVB Amsterdam. Dit vervoerplan wordt in samenhang met de vervoerplannen van EBS en Connexxion beoordeeld.

De RAR geeft op verzoek van GVB advies op het voorstel 'Veilig Betalen'. De RAR is daarbij voorstander van de maatregelen om reizigers zo veel mogelijk vooraf een kaartje te laten kopen. Daarbij kijkt de RAR wel kritisch naar de opties voor reizigers die enkel contact kunnen betalen in het voertuig.

De RAR geeft op verzoek van de vervoerders advies op de voorstellen over tarieven en kaartsoorten voor 2017. De RAR ziet de stadsregio Amsterdam als één vervoersgebied en hecht daarom waarde aan gelijke tarieven. Om deze reden zijn de voorstellen van de vervoerders als integraal beoordeeld.

De RAR vraagt de portefeuillehouder openbaar vervoer om een bestuurlijk overleg waarbij de positie van de RAR besproken kan worden. Daarbij staat voornamelijk de manier waarop de RAR geinformeerd wordt over belangrijke dossiers op de agenda.

De RAR geeft advies aan Connexxion op het vervoerplan 2017 voor de concessie Zaanstreek. De RAR is positief over de transparante manier van communiceren van Connexxion en stemt in met de wijzigingen in het vervoerplan.

De RAR geeft advies aan GVB op de zomerdienstregeling 2016. De RAR is pas laat op de hoogte gesteld van de zomerdienstregeling en heeft daarom noodgedwongen ingestemd met de aangeboden dienstregeling.

De RAR geeft advies aan Connexxion op het vervoerplan 2017 voor de concessie Amstelland & Meerlanden. De RAR is positief over de transparante manier van communiceren van Connexxion en stemt in met de wijzigingen in het vervoerplan.

De RAR heeft op verzoek van Connexxion advies gegeven over de uitvoering van een snelle rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam CS en de Zaanse Schans.

De RAR geeft advies aan GVB op de update van het lopende vervoerplan 2016. De update betreft een verhoging van de frequentie op vier metrolijnen vanaf 14.00 uur.

De RAR adviseert GVB over het in maart ontvangen Marketingplan 2016-2018. Dit betreft de periode waarin de Noord-Zuidlijn in gebruik genomen wordt. GVB presenteert hier haar missie, visie en strategische doelen.

De RAR geeft advies aan EBS over het vervoerplan 2017.

De RAR geeft advies aan de Stadsregio Amsterdam over het ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ten behoeve van de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden.

De RAR informeert de vervoerder Connexxion over een advies en standpunt over het Vervoerplan 2016 dat op een later moment is uitgebracht. De RAR stemt daarbij in met het laten vervallen van de halte Marktplein als halte voor de R-net lijn 340.

De RAR geeft advies aan GVB over een tussentijdse wijziging in in het distributie systeem van de kaartverkoop. Deze wijziging heeft gevolgen voor het assortiment en het tarief van de kaartverkoop.

De RAR geeft advies aan de Stadsregio Amsterdam over de binnenkort uit te voeren werkzaamheden rond het Concertgebouwplein, waarbij de afbuigende tramsporen van de Van Baerlestraat naar de Gabriel Metsustraat komen te vervallen.

De RAR geeft positief advies aan GVB over het actieplan sociale veiligheid 2016. De RAR stemt in met de uitgangspunten van het actieplan.

De RAR geeft advies over de zomerafsluiting van de IJ-tunnel. De RAR geeft daarbij aan ongerust te zijn over de gevolgen van de afsluiting van de tunnel en adviseert om slechts één buis van de tunnel af te sluiten.

De RAR stemt in met het laten vervallen van halte Purmerlandersteiger langs de N235.

De RAR adviseert vervoerder GVB over het Marketingplan 2016-2019 op verzoek van GVB.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over het voorstel om te komen tot een vermindering en besparing op het aantal distributiepunten voor de OV Chipkaart in de concessie Amstelland en Meerlanden.

De RAR adviseert vervoerder GVB over de revisie van het interieur van de metrovoertuigen van het type CAF (M4). Dit advies betreft met name de vorm, uitvoering en comfort van de nieuwe stoelen in deze voertuigen.

De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam over de toegankelijkheid van het Amstelstation tussen bus en trein. De toegankelijkheid van het busplatform vanuit het station is onvoldoende voor reizigers met een beperking. De RAR adviseert de Stadsregio om aanpassingen te doen aan het station.

De RAR informeert Schiphol Group over de resultaten van de schouw busstation Schiphol-Noord welke op 14 oktober 2015 heeft plaatsgevonden. Tijdens deze schouw heeft de RAR een totaalbeoordeling en punten van verbetering opgesteld.

De RAR adviseert de provincie Noord-Holland het besluit om de halte Oosterweg langs de N244 te laten vervallen, te herzien. Daarbij wordt geadviseerd de halte Oosterweg onderdeel te laten zijn van het project verbreding N244.

De RAR geeft een reactie over het opheffen halte Rokin/Munt.

De RAR adviseert vervoerder EBS over het actieplan Sociale Veiligheid voor de concessie Waterland. De RAR is tevreden met het jaarplan Sociale Veiligheid 2016 voor de concessie Waterland en geeft een positief advies.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over het jaarplan Sociale Veiligheid voor concessie Amstelland-Meerlanden. De RAR is tevreden met het jaarplan Sociale Veiligheid 2016 en geeft een positief advies.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over het jaarplan Sociale Veiligheid 2016 voor de concessie Zaanstreek. De RAR is tevreden met het jaarplan en geeft een positief advies.

De RAR adviseert vervoerder GVB over het Meerjarenplan Sociale Veiligheid 2016 - 2019 voor de concessie Amsterdam. In dit plan wordt de visie van GVB op Sociale Veiligheid verder uitgewerkt met inzicht in de maatregelen, middelen, toezicht, nieuwe ontwikkelingen, repressie, voorlichting en samenwerking. Met inachtneming van enkele opmerkingen geeft de RAR een positief advies.

De RAR adviseert vervoerder GVB over het Kwaliteitsplan 2016-2019. Het betreft een plan waarin wordt aangegeven op welke manier GVB voldoende capaciteit biedt, rituival tracht te voorkomen, de punctualiteit verbetert, zorgt voor goede aansluitingen en voor het geval de exploitatie niet naar behoren functioneert hoe de reiziger mogelijk adequaat geinformeerd en gecompenseerd kan worden.

De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam op de migratiestrategie voor de vastgestelde Lijnennetvisie.

De RAR adviseert vervoerder GVB over de uitwerking van het Vervoerplan 2016 tot een Dienstregeling voor 2016. De RAR constateert dat de dienstregeling vrijwel geheel aansluit bij het programma van eisen en het Vervoerplan 2016. De RAR benoemt in het advies verschillende aspecten m.b.t. de bus- en tramlijnen, metrolijnen en nachtlijnen.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over de uitwerking van het Vervoerplan 2016 tot een Dienstregeling voor 2016. De RAR stemt in met de voorgestelde dienstregeling 2016.

De RAR adviseert de Regioraad, de gemeenteraad van Amstelveen en de gemeenteraad van Amsterdam m.b.t. het te te nemen uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn. De RAR benoemt diverse aandachtspunten met het verzoek deze te betrekken bij de besluitvorming in de diverse gremia.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over de door hen voorgestelde tarieven en kaartsoorten voor 2016 voor het concessiegebied Amstelland-Meerlanden.

De RAR adviseert vervoerder GVB over de door hen voorgestelde tarieven en kaartsoorten voor 2016 voor het concessiegebied Amsterdam.

De RAR adviseert vervoerder EBS over de door hen voorgestelde tarieven en kaartsoorten voor 2016 voor het concessiegebied Waterland.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over de door hen voorgestelde tarieven en kaartsoorten voor 2016 voor het concessiegebied Zaanstreek.

De RAR adviseert positief aan de Stadsregio over het voornemen om de OV concessie Waterland met twee jaar te verlengen aan vervoerder EBS.

De RAR adviseert de Regioraadsleden m.b.t. de op de lijnennetvisie 2018 uitgevoerde second opinion. De RAR reageert beknopt op vier aspecten uit de second opinion die belangrijk worden gevonden voor de reiziger.

De RAR adviseert vervoerder EBS over de dienstregeling 2016. De RAR stelt vast dat de voorgestelde wijzigingen in de dienstregeling in overeenstemming zijn met het vervoerplan 2016, de reiziger ten goede komt en geeft daarom een positief advies.

De RAR adviseert vervoerder GVB over het reisinformatieplan 2016-2020. De RAR adviseert over de lijnfolders, de website (de GVB website voldoet momenteel niet aan de Europese toegankelijkheidseisen), de informatie op de haltes, informatie bij grote verstoringen, het nachtnet en toeristen.

De RAR heeft de websites van de Stadsregio vervoerders bekeken vanuit het perspectief van de reiziger. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er aanbevelingen gefomuleerd.

De RAR doet in haar brief het dringende verzoek aan de vervoerbedrijven EBS en CXX om deel te nemen aan de OV-service winkel op Amsterdam CS. De OV-service winkel op Amsterdam CS dient voor informatie en verkoop van tickets van openbaar vervoerproducten. Vervoerders NS en GVB participeren reeds.

De RAR heeft op 28 maart 2015 door middel van een schouw het nieuwe busstation IJzijde (Amsterdam Centraal) beoordeeld op de aspecten inrichting, bereikbaarheid, herkenbaarheid, gebruiksgemak, reizigers informatie systemen en andere comfort voorzieningen voor de reiziger. Het eindoordeel van de schouw is positief. Op twee aspecten (bewegwijzering en ligging geleidelijnen) ziet de RAR nog gebreken welke voor verbetering vatbaar zijn. Voor het volledige schouw resultaat klik op de link.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over het vervoerplan 2016 voor het concessiegebied Zaanstreek. De RAR adviseert positief en geeft enkele aandachtspunten aan de vervoerder mee.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over het vervoerplan 2016 voor het concessiegebied Amstelland-Meerlanden. In het advies wordt o.a. het opheffen van lijn 192 en het wijzigen van de route van lijn 145 behandeld. De RAR concludeert, alles afwegende, om in te stemmen met het vervoerplan 2016.

De RAR adviseert vervoerder GVB over het vervoerplan 2016. In het advies wordt onder andere stilgestaan bij het Paralleliteitsplan Nieuw-West (van GVB en Connexxion) waarbij o.a. de lijnen 192 en 195 komen te vervallen. In de advisering worden de bij de RAR binnengekomen reacties tegen het opheffen van lijn 192 en het wijzigen van de route van lijn 145 betrokken.

De RAR adviseert vervoerder EBS positief over het vervoersplan 2016 en benadrukt het belang van infrastrucuterele aanpassingen op de route voor buslijn 103.

De RAR adviseert het GVB met betrekking tot de zomerdienstregeling voor de periode tussen 5 juli - 15 augustus 2015. De RAR stemt in met deze zomerdienstregeling.

De RAR adviseert de portefeuillehouder OV van de Stadsregio Amsterdam met betrekking tot de Lijnennetvisie 2018.

De RAR adviseert de Directie Metro en Tram over de ontwikkelingen rondom het nieuwe OV knooppunt Noord.

De RAR adviseert het GVB over de z.g. feestdagen analyse op basis waarvan GVB de dienstregeling 2015 wil aanpassen.

De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam over de verkenningsstudie naar het OV-knooppunt Schiphol-Zuid.

De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam over de Investeringsagenda Fiets.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion (concessie Zaanstreek) over de tussentijdse wijziging voor de lijnen 63 en 456.

De RAR adviseert het GVB over het document Strategische Uitgangspunten (SU 15G) bestelling trammaterieel 15G "versie 0.9 concept d.d. 10 nov 2014".

De RAR adviseert Stadsregio AMsterdam over het voorstel om geld vanuit het Innovatiefonds beschikbaar te stellen om een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) te financieren voor in de hal van Schiphol Plaza.

De RAR adviseert vervoerder EBS over hun jaarplan Sociale Veiligheid 2015.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun jaarplan Sociale Veiligheid 2015 voor concessiegebied Amstelland Meerlanden

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun jaarplan Sociale Veiligheid voor concessiegebied Zaanstreek.

De RAR adviseert vervoerder EBS over hun nieuwe dienstregeling in de concessie Waterland.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun dienstregeling 2015 voor de concessie Amstelland Meerlanden.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun dienstregeling 2015 voor de concessie Zaanstreek.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hun dienstregeling 2015 voor de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert vervoerder GVB over het jaarplan Sociale Veiligheid.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hun voorstel om te tarieven in de concessie Amsterdam aan te passen.

De RAR adviseert vervoerder EBS over hun voorstel om te tarieven in de concessie Waterland aan te passen.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun voorstel om te tarieven in de concessie Zaanstreek aan te passen.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun voorstel om te tarieven in de concessie Amstelland-Meerlanden aan te passen.

De RAR geeft vervoerder EBS advies over hun nieuwe dienstregeling voor de concessie Waterland die per 17 augustus 2014 in zal gaan. Er is veel te doen geweest over dit vervoerplan. De RAR vindt dat ze door vervoerder EBS op prettige wijze is betrokken in het proces om te komen tot het nieuwe vervoerplan.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hunzomerdienstregeling 2014 voor de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hun vervoerplan 2015 voor de concessie Amsterdam.

RAR stemt gezien de omstandigheden in met het voorstel de busverbinding in Saendelft op bepaalde tijden te vervangen door een buurtbus

RAR geeft advies aan GVB over hoe deze kaarten kan verkopen en wijst in het bijzonder naar de manier waarop toeristen zich wegwijs maken in een stad. Een grote rol is weggelegd voor hotelmedewerkers.

Het GVB is voornemens een speciaal kinderkaartje in te voeren. De RAR wijst het in principe niet af, maar wijst op moeilijke verkrijgbaarheid en wildgroei soorten vervoerbewijzen in de regio.

De RAR voorziet de Stadsregio Amsterdam van input rondom hun plan van het realiseren van een busstation op Schiphol-Noord (P40)

RAR adviseert ten aanzien van distributie van vervoersbewijzen in Amsterdam en omstreken. Oproep tot meer denken vanuit reiziger ipv vervoerders.

Het RAr voorziet het GVB van reactie op het plan sociale veiligheid

Naar aanleiding van het bereiken van de halve levensduur van de vloot Combino`s richt het GVB ze opnieuw in, en vraagt daarbij de RAR om advies. Er komt meer aandacht voor ouderen en mindervaliden

De RAR reageert op voorstel EBS om de verkooppunten te sluiten tijdens de feestdagen. Gezien het geringe gebruik kan de RAR niet anders concluderen dat dit noodzakelijk is. Hiermee is dit ook voor de komende jaren in de concessie afgedaan.

RAR adviseert EBS over het actieplan sociale veiligheid 2014 voor de concessie Waterland.

RAR adviseert Connexxion over het actieplan sociale veiligheid 2014 voor de concessie Amstelland-Meerlanden.

De RAR adviseert Connexxion over het actieplan sociale veiligheid 2014 voor de concessie Zaanstreek

RAR adviseert Connexxion, GVB en EBS over de tarieven en kaartsoorten voor 2014.

De RAR adviseert vervoerder GVB over een dienstregeling 2014 voor de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun dienstregeling voor de concessie Zaanstreek voor 2014.

RAR adviseert over de tarieven van het GVB combinatiekaartje P&R.

RAR adviseert inzake de Kruidvatactie 2013.

De RAR reageert in dit advies op de investeringsagenda openbaar vervoer die opgesteld is door de Stadsregio Amsterdam.

De RAR adviseert over de financiering van particuliere ov projecten uit Innovatiefonds.

De RAR adviseert de GVB over het Vervoerplan 2014 van GVB voor de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert EBS over het Vervoerplan 2014 EBS Waterland.

De RAR heeft advies uitgebracht over het Vervoerplan 2014 van Connexxion voor de concessie Amstelland Meerlanden.

De RAR adviseert Stadsdeel Nieuw-West naar aanleiding van een schouw van busstation Lelylaan.

De RAR adviseert GVB over de zomerdienstregeling 2013.

De RAR geeft advies over het ontwerp van het nieuwe busstation in Edam.

De RAR geeft de gemeenteraad van Amstelveen en de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam een reactie op de voorkeursvariant Ombouw Amstelveenlijn.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over de aanpassingen die zij gedaan hebben op het vervoerplan 2013 voor de concessie Amstelland Meerlanden.

Vervoerder EBS heeft de RAR gevraagd om advies aangaande de sluiting van hun verkooppunten (o.a. Tramplein) tijdens de feestdagen. Dit is de reactie van de RAR.

De RAR adviseert de GVB over het Marketingplan GVB 2013.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hun Kwaliteitsplan 2013 voor de concessie Amsterdam.

20/11/2012  Advies Open data

De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam over de nut en noodzaak van het stimuleren van open data.

De RAR adviseert over de voorstellen voor nieuwe tarieven en kaartsoorten voor 2013.

Vervoerder Connexxion vraagt de RAR om advies over hun actieplan Sociale Veiligheid voor de concessie Zaanstreek 2013.

Na de aanschaf van nieuw metromaterieel is de RAR gevraagd om te komen schouwen en het materieel te beoordelen.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun actieplan Sociale Veiligheid 2013 voor de concessie Amstelland-Meerlanden.

Vooruitlopend op de overige tariefvoorstellen van andere vervoerders alvast een advies van de RAR aan het GVB. Het GVB had om een eerder advies gevraagd tbv een tijdige communicatie aan de reizigers over de nieuwe situatie.

De RAR is verdeeld over het wel of niet toelaten van fietsen in de metro.

De RAR geeft vervoerder EBS advies over hun dienstregeling 2013 voor de concessie Waterland

De RAR geeft har mening over de ochtend en avondritten van R-net lijn 300

De RAR adviseert vervoerder EBS over hun actieplan Sociale Veiligheid voor de concessie Waterland 2013.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hun jaarplan Sociale Veiligheid voor de concessie Amsterdam 2013.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun vervoerplan 2013 voor de concessie Amstelland Meerlanden.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun herzien vervoerplan 2013 voor de concessie Zaanstreek.

De RAR geeft haar mening over de Ombouw van de Amstelveenlijn.

De RAR geeft advies over Beter Openbaar Vervoer.

De RAR adviseert vervoerder Connexxio over de omleidingsroutes die in Zaandam benut worden tijdens werkzaamheden.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun vervoerplan 2013 voor de concessie Zaanstreek.

De RAR geeft har advies over OV knooppunt Kraaiennest

De RAR legt in haar brief aan de Stadsraad Monnickendam uit wat haar kijk op de kwestie is.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over de verbeterplannen die zij hebben opgesteld voor de concessie Amstelland Meerlanden.

De RAR legt in haar brief aan de Stadsraad Monnickendam uit wat haar kijk op de kwestie is.

De RAR adviseert concessieverlener Stadsregio Amsterdam (SRA) over het afschaffen van het stad en streek supplement.

De RAR schrijft een brief aan de gemeente Amsterdam (DIVV) over de tijdelijke haltevoorzieningen op busstation Lelylaan.

De RAR adviseert vervoerder Connexxion over hun nieuwe toeristenkaart.

De RAR adviseert vervoerder GVB over hun vervoerplan 2013 voor de concessie Amsterdam.

De RAR geeft vervoerder EBS advies over hun vervoerplan 2013 voor de concessie Waterlnd

De RAR adviseert over het verwijderen van chipknip-pparatuur uit de bus.

De RAR verzoekt Stadsdeel Nieuw-West toegankelijke haltes aan te leggen in de Louis Davidsstraat.

De RAR adviseert vervoerders Connexxion en EBS over het Kruidvat kaartje.

De RAR adviseert Connexxion over het Kruidvat-kaartje.

De RAR adviseert op verzoek van EBS (d.d. 22 februari jl.) over het vervoerplan 2013.

De RAR geeft een tweede advies over de OV-visie n.a.v. de reactie van de portefeuillehouder OV.

De RAR geeft advies op het voorontwerp PvE. Dit n.a.v. het verzoek van de Stadsregio, d.d. 24 februari 2012

De voorzitter reageert op een klachtbrief over EBS van een individu. Vanwege privacy-redenen zijn de persoonsgegevens weggehaald.

De RAR geeft advies over het busstation n.a.v. het verzoek van stadsdeel Nieuw-West d.d. 22 december 2011.

De RAR geeft de Stadsregio Amsterdam advies over het verplaatsen/opheffen van haltes voor het OV (op verzoek d.d. 20 februari 2012).

De RAR adviseert de Stadsregio Connexxion te vragen de aanpak af te stemmen met het klantvriendelijkere systeem van EBS en GVB.

De RAR adviseert over de GVB-zomerdienstregeling 2012.

Op 1 maart jl. zijn de concept dienstregelingtabellen ter beoordeling ontvangen. Aangezien deze grotendeels gelijk zijn gebleven, kan de RAR akkoord gaan met inachthouding van een aantal opmerkingen.

De RAR geeft gevraagd advies over de nieuwe Connexxion-website.

16/03/2012  Advies GVB website

De RAR geeft gevraagd advies op de nieuwe GVB website.

De RAR geeft commentaar op de OV-toekomstvisie.

De RAR heeft het nieuwe busmaterieel van GVB beoordeelt op reizigersgebruik en -gemak.

16/03/2012  Advies EBS website

De RAR geeft advies over de nieuwe EBS-website.

Er is een RAR-werkgroep ingesteld maar vanwege het niet ontvangen van de uitgangspunten/het PvE, kon nog geen advies gegeven worden. De RAR vraagt nogmaals om de uitgangspunten.

De RAR adviseert over het voornemen om de bewegwijzering bij het Amsterdamse CS te verbeteren.

De RAR geeft advies over de kwaliteitsplannen van GVB.

De RAR geeft advies op het bereikbaarheidsplan van de gemeente Haarlemmermeer. Zo adviseert de RAR concreter te zijn met de doelstellingen met betrekking tot (het verbeteren van) OV.

De RAR adviseert positief over het actieplan als aan een aantal verzoeken voldaan wordt.

De RAR adviseert positief over het actieplan als een aantal zaken verbeterd wordt.

De RAR geeft een advies op de tariefvoorstellen van de drie vervoerders aan het DB. De RAR wenst een maximale kilometerprijs van 12,5ct inclusief indexering en geeft advies op een aantal andere zaken zoals het nachttarief. Bijgesloten de brief aan GVB die ook aan EBS en CXX is verstuurd.

Op 22 september 2011 heeft de RAR het nieuwe busmaterieel van EBS beoordeeld. Algemene indruk was positief. Verder geeft de RAR advies hoe het materieel verbeterd zou kunnen worden en vraagt EBS nog een keer uitgenodigd te worden als het materieel geheel ingericht is.

Vragen van de RAR zijn afdoende beantwoord en geeft een positief advies.

De RAR is het niet eens met de bezuinigingen, maar probeert de negatieve gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken. Een aantal opmerkingen worden gemaakt en met de resterende delen van de dienstregeling wordt ingestemd.

De RAR vindt een stijging van het kilometertarief met bijna 35% onaanvaardbaar en kan niet akkoord gaan met een kilometer tarier van 13,5ct. Er is ook behoefte aan inzicht welke infrastructuur projecten getemporiseerd worden. Het lijkt ook niet verstandig om met reserves structurele bezuinigingen op te vangen.

De RAR merkt op dat er meer geboden wordt dan in het PvE en is verheugd dat de onnodige extra rit naar Monnickedam is komen te vervallen, maar vraagt wel of er een terugvaloptie is voor een aantal aan te leggen haltes en wijst op een aantal onvolkomenheden. De RAR geeft verder een positief advies.

De RAR heeft opgemerkt dat delen van het advies zijn overgenomen. Ook verwacht de RAR dat de voorstellen in het voorliggende advies worden overgenomen en is verder tevreden over de dienstregeling.

RAR advies inzake voorstel EBS tarieven en kaartsoorten voor 11 t/m 31 december 2011.

De RAR is geen uitgesproken voorstander voor automatisch rijden, maar staat er wel open voor als dit veilig gebeurd en zonder extra verstroringen. Er is begrip dat vanwege bezuinigingen voorlopig wordt afgeweken van volledig automatisch rijden. De RAR is tegen ontvlechten van het metronetwerk en vindt afdoende sociale veiligheid belangrijk. Genoeg toezichthouders moeten er zijn op de perrons en de tijdsplanning wordt in de gaten gehouden.

De RAR adviseert om naast digitaal beschikbare gemaakte informatie ook info in papieren vorm aan te blijven bieden.

De RAR geeft advies over de voorgestelde wijziging in de kaartsoorten door Connexxion.

Tweede advies van de RAR over het vervoerplan Amstelland Meerlanden n.a.v. wijzigingen in het plan.

De RAR vraagt om een stand van zaken.

De RAR schrijft aan de Regioraad en benadrukt het belang van een goed OV voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling, evenals de sociale functie van OV.

Een schouw is gedaan van het Carascoplein (Sloterdijk). Een reactie wordt verwacht van de gemeente.

De RAR deelt haar bevindingen tijdens de schouw van het nieuwe busstation te Zaandam met de gemeente (Zaanstad).

De RAR geeft gevraagd advies op het vervoerplan. De RAR begrijpt dat bezuinigingen nodig zijn in deze tijd, maar een dergelijke bezuiniging met een afbraak van het stedelijke OV gaat te ver.

Het projectbureau Amstelveenlijn M51 heeft om RAR-advies gevraagd over alternatieven op de dure metro-variant.

De RAR reageert op het Voorlopig Ontwerp van het verzamelgebouw Sloterdijk.

RAR geeft op verzoek advies op het vervoerplan.

De RAR geeft advies op het vervoerplan Waterland 2012, op verzoek van EBS d.d. 20 april 2011.

De RAR geeft advies op verzoek van de Stadsregio over de bezuinigingen. De RAR gaat er verder in en geeft ook advies voor de overige concessies.

De RAR geeft gevraagd advies over het vervoerplan 2012 (in het licht van de bezuinigingen).

De RAR wil graag een toelichting op hetgeen dhr. Bolier in het Financieel Dagblad had verteld.

De RAR geeft commentaat op het door het Projectbureau opgestuurde Ontwerpboek Stationsplein. Naast het plan maakt de RAR gebruik van de mogelijkheid om te adviseren een keermogelijkheid voor de IJtram te creeren bij de PTA-lus, en geen auto's toe te laten op de trambaan op het Damrak.

De RAR reageert verontwaardigd over het plan auto's toe te laten op de trambaan (Damrak en Vijzelstraat).

De RAR geeft advies n.a.v. adviesverzoek van GVB op 18 januari 2011. De RAR gaat in principe akkoord, met een aantal opmerkingen.

De RAR heeft in september het verzoek van GVB om advies te geven over de locaties van afhaalmachines voor de OV-chipkaart. De RAR adviseert op druk bezochte plekken het aantal afhaalmachines te vergroten.

De RAR is begin december 2010 om advies gevraagd inzake de verdere voortgang van het innovatiefonds. De RAR stemt in met het voorstel, maar wenst bij de discussie betrokken te worden zodra het fonds uitgeput raakt.

De RAR verzoekt nadrukkelijk de lege liftschachten aand de Oostlijn te gebruiken en er liften in te plaatsen.

De RAR stemt in met het beleidskader Sociale Veiligheid 2011-2014

GVB heeft de RAR de kans gegeven aan te geven welke wensen en eisen ze heeft voor het PvE voor nieuwe GVB bussen.

De RAR beoodeelt de mock-up van het nieuwe metromaterieel.

Advies van de RAR op verzoek van GVB (d.d. 5 okt. 2010) over tarieven en kaartsoorten in 2011.

Advies van de RAR op verzoek van Arriva (d.d. 6 okt. 2010) over tarieven en kaartsoorten in 2011

Advies van de RAR op verzoek van Connexxion (begin okt. 2010) over tarieven en kaartsoorten in 2011

Advies van de RAR op verzoek van Connexxion (begin okt. 2010) over tarieven en kaartsoorten in 2011

De RAR adviseert positief over de dienstregeling A&M 2011, maar heeft wel een paar opmerkingen (zoals het goed informeren van reizigers over wijzigingen t.o.v. 2010 en het verzoek de RAR te informeren over het effect van de gewijzigde lijn 300).

Voornamelijk commentaar op het onvoldoende functioneren van beveiligingspersoneel op het busplatform IJzijde en nog wat tekstuele zaken. Verder positief.

De RAR doet voorstellen om het nieuwe busmaterieel nog beter te krijgen.

De RAR reageert op een adviesaanvraag van GVB op 2 september 2010 inzake afhaalmachines.

Positief advies over het Sociaal Veiligheidsplan van GVB onder voorbehoud van een aantal punten.

De RAR reageert op een adviesverzoek van Connexxion in augustus 2010. Met name wordt aandacht gevraagd voor samenwerking met Arriva, gemeente en politie en voor het nachtnet. Verder positief advies en de definitieve versie wordt met belangstelling verwacht.

Er wordt positief gereageerd op het actieplan, met inachtneming van een aantal op- en aanmerkingen. De RAR verwacht een definitieve versie van dit plan.

Hierbij het advies vanuit de RAR inzake reisinfo in de Randstad.

Hernieuwd advies op de dienstregeling Waterland 2011. Op zich positief, op aanrijden op halte Keetzijde na 19:30 en op zondagen na.

De RAR verwoordt een aantal punten waarmee ze niet eens is.

De RAR gaat akkoord met het voorstel van GVB, op een aantal punten na.

De gezamenlijke ROCOV's in de Randstad hebben hun advies uitgebracht over hoe reisinfo gepresenteerd zou moeten worden.

De RAR reageert op een gewijzigde versie van het Vervoerplan 2011.

De RAR wijst de gemeente Edam-Volendam op het belang halte Keetzijde volledig te bedienen en dit onder de aandacht van de Stadsregio te brengen.

De RAR onderschrijft de reizigerswens halte Keetzijde volledig te bedienen.

De RAR geeft advies op de herziene versie van het Vervoerplan Amstelland Meerlanden.

De RAR wenst zsm geinformeerd te worden over de voortgang toegankelijk maken halte Lelylaan/Joh. Huizingalaan en hoopt dat dit spoedig uitgevoerd wordt.

RAR geeft advies over de verlenging van de Zuidtangent naar IJburg.

De RAR kan zich vinden in het concept PvE. Wel komt de RAR met een aantal adviezen.

De RAR verzoekt een abri leverancier de RAR tijdig in het ontwerp proces van een abri te betrekken. Zodoende tracht de RAR ook op deze manier het reizigersbelang te dienen.

RAR advies n.a.v. voorstellen voor het innovatiefonds.

De RAR schrijft aan de wethouder V&V om z.s.m. actie te ondernemen n.a.v. de vertraging van het project renovatie Oostlijn.

RAR adviseert de Stadsregio iets te doen aan het huidige wagenverkoopkaartjes en -tarieven beleid

De RAR adviseert de wagentarieven en gehanteere zone systeem in heroverweging te nemen.

Advies n.a.v. Vervoerplan Waterland 2011. Nauwelijks wijzigingen. Wel opmerking over lijn 110 en 116 op zondagen (gem. Edam-Volendam) en na 19:30u op werkdagen.

De RAR geeft advies op verzoek (Connexxion 25 maart 2010) over het vervoerplan van Connexxion voor concessiegebied Amstelland-Meerlanden 2011.

Advies n.a.v. verzoek d.d. 28 april 2010 m.b.t. Programma van Eisen Waterland.

De RAR heeft op 25 maart 2010 van GVB het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over het concept Vervoerplan 2011 (versie 10 maart 2010) voor het concessiegebied Amsterdam. Om tot een advies te komen heeft de RAR het concept Vervoerplan 2011 kunnen bespreken in de daartoe ingestelde werkgroep. Hierbij het algemene en meer gedetailleerde advies.

RAR verzoekt de Stadsregio en de vervoerbedrijven binnenkort met een alternatief te komen voor groepen.

De RAR heeft 16 maart van Arriva het schriftelijke verzoek ontvangen te adviseren over de voorgestelde beperking in de openingstijden van het verkooppunt Tramplein gedurende de Paas-, Pinksterdagen, Koninginnendag en Hemelvaartdag. De RAR stemt in met het voornemen het verkooppunt op bepaalde feestdagen te sluiten.

RAR wordt om advies gevraagd door het Ingenieursbureau. Advies gaat o.a. over het verzwaren van trammaterieel, meer in het midden leggen van het trace, alleen fietsen toelaten buiten de spits e.d.

De RAR verzoekt de Stadsregio Amsterdam er bij de vervoerbedrijven op aan te dringen om op korte termijn te voorzien in een voor groepen aanvaardbaar en bruikbaar alternatief. Dat moet dan wel aansluiten bij landelijke initiatieven om te voorkomen dat er een kaartsoort ontstaat dat niet overal gebruikt kan worden.

RAR advies op GVB advies verzoek van 11 februari jl. (inzake voorstel de openingstijden van verkooppunt Bijlmer ArenA te verruimen).

RAR advies aan gemeenten Amstelveen Zuidtangent 300 niet om te leggen.

RAR geeft advies over het nieuwe busstation Sloterdijk en verwacht een reactie van dIVV voordat een definitief advies gegeven wordt.

RAR tevreden over het voorstel om een groot aantal nieuwe DRIS-panelen te gaan plaatsen. Teleurstellend is het gebrek aan medewerking door de NS. RAR adviseert meer aandacht te besteden aan het plaatsen van meer DRIS panelen op MRAnet haltes en auditief infosysteem. RAR is ook van mening dat Zaanstad de onderhoudskosten zou moeten kunnen dragen.

RAR steunt ROCOV Gelderland in haar bezwaren tegen in- en uitcheckprocedure problemen.

RAR geeft advies uit n.a.v. verzoek GVB d.d. februari omtrent het voornemen over te gaan tot aanschaf van nieuw busmaterieel voor de lijnen naar het buitengebied in Waterland.

Zittende conducteur heeft de voorkeur boven de lopende conducteur. Voorts adviseert de RAR bij drukke stations kaartverkoop buiten het voertuig te faciliteren.

De RAR heeft op 19 januari 2010 een verzoek ontvangen tot advies over zomerdienstregeling 2010. Grotendeels is de RAR het er mee eens, op een aantal zaken na.

RAR is in januari gevraagd een advies uit te brengen over het logo van MRAnet. De stippen zijn moeilijker leesbaar voor visueel beperkte mensen. Meer samenwerking en investeringen nodig.

In het algemeen is RAR te spreken over het initiatief.

Projectbureau AMSYS heeft tijdens RAR vergadering van 19 november jl. aan de RAR gevraagd om advies over nieuw metromaterieel. De RAR adviseert op specifieke onderdelen en een aantal additonele zaken.

RAR vraagt aan gemeente Purmerend waarom de analoge klokken op busstation Tramplein verdwenen zijn en of ze e.v.t. weer teruggeplaatst kunnen worden.

Advies Tarieven Nieuwe Wagenverkoop A&M en Zaanstreek

RAR verzoekt aan de Stadsregio beterschap in de aanvraag van advies.

RAR geeft een negatief advies over lijnennet 2012 (negatieve overheersen de positieve elementen van het plan)

Reactie op Actieplan (Cxx/A&M). Positief advies op aantal punten na en verzoek bij volgend advies aanvraag nauwkeuriger te werk te gaan.

RAR geeft positief advies op een aantal punten na. Wijst op slordigheden in het actieplan.

RAR vraagt om inzicht in bestedingen van dIVV.

Advies uitgebracht door de RAR inzake ontheffingen en dienstregeling Arriva Waterland.

RAR advies betreffende de regionale lijnennetkaart (als innovatiefonds project) voor de Metropoolregio Amsterdam.

RAR advies inzake het 'uitzetten' van de strippenkaart in de bus/tram in de stadsregio Amsterdam. In 2009 is in de Amsterdamse metro de OV-chipkaart al als enig geaccepteerd vervoersmiddel ingesteld. Nu is advies gevraagd aan de RAR om ook de het NVB uit de bus en tram te weren en volgt hierbij de reactie van de RAR.

Positief advies van de RAR inzake dienstregeling Zaanstreek.

Advies van de RAR inzake het jaarplan Sociale Veiligheid van GVB voor het jaar 2010.

RAR advies betreffende de openingstijden verkooppunt Tramplein te Purmerend.

Advies van de RAR inzake het Tarieven en Kaartsoorten beleid 2010 (Arriva/ Waterland)

RAR advies n.a.v. de dienstregeling 2010 (Waterland)

Advies op verzoek omtrent wijziging in openingstijden GVB verkooppunten Weesperplein en Bijlmer ArenA.

Gevraagd advies over actieplan sociale veiligheid OV in Waterland, als onderdeel van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid OV 2006-2012.

Op 15 oktober heeft de RAR van GVB het voorstel ontvangen over de in 2010 te hanteren tarieven en kaartsoorten in het concessiegebied Amsterdam. Advies over het algemene gedeelte van het tarief is hetzelfde voor alle vervoerders, is verschillend voor eigen kaartsoorten en tarieven.

Advies van de RAR over de tarieven en kaartsoorten op het verzoek van Connexxion van 17 september 2009.

Advies van de RAR over tarieven en kaartsoorten in A & M voor het jaar 2010. Dit op verzoek van Connexxion (17 september).

Advies van de RAR n.a.v. de GVB dienstregeling voor het jaar 2010.

De RAR heeft behoefte om op het AVVP te reageren en dan met name op het onderdeel openbaar vervoer.

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 27 mei 2009 van Connexxion een schriftelijk verzoek ontvangen te adviseren over het Vervoerplan Zaanstreek 2010.

Na bestudering en afweging van belangen omtrent het concept PvE Amsterdam is de RAR tot een advies gekomen.

Advies over de voorstellen die zijn ingediend voor een bijdrage uit het Innovatiefonds 2009.

De RAR is gevraagd om te adviseren over een tussentijds wijzigingsvoorstel voor de lijnen 56, 60 en 61 in de concessie Zaanstreek.

Voorgesteld is voor de Q-liners een afwijkend en hoger tarief van 13 cent per kilometer te hanteren dan het reeds vastgestelde reguliere tarief van 10 cent per kilometer. De RAR is gevraagd hierop te reageren.

Advies wordt gegeven over het verchippen van maandkaarten/sterabonnementen.

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft in de vergadering van 18 juni het Vervoerplan 2009, dat als uitgangspunt moet dienen voor de wijzigingen van de dienstregeling 2010, behandeld voor het concessiegebied Waterland. Om tot een advies te komen had de RAR de beschikking over het concept Vervoerplan 2010 van 19 mei 2009.

RAR advies over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) ten behoeve van de aanbesteding van de concessie Zaanstreek.

RAR advies m.b.t. sporenplan en voorlopige inrichting busplatform bij het Amsterdamse Centraal Station

De RAR heeft 25 mei het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over de voorstellen voor de vormgeving en uitvoering van Dynamische Reis Informatie Systeem (DRIS) zoals voorgesteld wordt te worden toegepast binnen de concessies van de Stads-regio Amsterdam.

De RAR heeft op 24 april 2009 van Connexxion het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over het Vervoerplan 2010 voor het concessiegebied Amstelland- Meerlanden als basis voor de wijzigingen van de dienstregeling 2010.

Advies Reizigers Advies Raad NvU Leidsebuurt

Advies RAR inkoop extra OV busverbinding IJburg - Amsterdam ZO

Advies RAR Vervoerplan GVB 2010

Advies RAR ‘Uitfasering NVB in de Stadsregio Amsterdam’

Advies RAR openingstijden verkooppunt Tramplein gedurende de Paas-, Pinksterdagen, Koninginnendag en Hemelvaartdag

Advies Reizigers Advies Raad stedenbouwkundigplan Amstelstation e.o.

De RAR heeft advies gegeven over Advies Reizigers Advies Raad over automatisch rijden met de metro in Amsterdam

RAR Advies over de mogeljjheid fietsen mee te nemen buiten de spits in de bussen van de Zuidtangent

RAR Advies over fietsen in de IJtram

Advies RAR busmaterieel Q-liners concessie Waterland

Advies RAR op tweede ontwerp haltevoorzieningen Zuidtangent

Advies over proef woon-werk verbinding Velsen - Amsterdam met Fast Flying Ferry

Advies RAR over Zomerdienstregeling 2009 in de concessie Amsterdam

RAR Advies eigen kaartsoorten/tarieven 2009 Amstel- en Meerlanden

Advies Reizigers Advies Raad over automatisch rijden

RAR advies naar aanleiding van het vervoerplan voor de concessie Amstelland en Meerlanden.

Advies van de RAR over (de reconstructie van) busstation Holendrecht

RAR advies m.b.t. tariefverhoging Qliner

Vervoerplan vanwege onderhoud Oostlijn

advies aan de gemeente

Advies aan GVB over de zomerdienstregeling in het jaar 2008

Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (348)