Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR aan Connexxion

Geachte heer Kal,

Op 11 juni 2007 ontving de Reizigers Advies Raad (RAR) uw verzoek om een advies uit te brengen over de conceptdienstregeling Amstelland – Meerlanden 2008 (ingangsdatum 9 dec 2007). Om tot een advies te komen hadden wij de beschikking over:
· concept dienstregeling 2008 voor Amstelland-Meerlanden
· 2 lijnennetkaarten van Amstelland-Meerlanden
· korte, puntsgewijze toelichting
· overzicht van voorgestelde lijnnummers

Dit advies begint met een aantal algemene opmerkingen. Vervolgens wordt er een advies per lijn gegeven. De RAR is blij te kunnen constateren dat de wijzigingen van de dienstregeling 2008 vooral betrekking hebben op de grote uitbreiding van het aantal DRU’s als gevolg van de aanbesteding van de concessie, die leiden tot verbeteringen en aanvullingen op de bestaande situatie.

 

A. ALGEMEEN Back to top

1. Tijden

Voor zover wij het hebben kunnen zien zijn alle tijden veranderd. Dit is erg lastig voor de reizigers. Bovendien zit er vaak geen vast patroon in. Gedurende de dag kunnen er zo maar vijf verschillende vertrektijden patronen voorkomen. ’s Avonds wordt dat wat beter, maar dan zijn het ook vaak halfuurdiensten die wel een regelmatig patroon hebben. Wij adviseren u om verschillen in patroontijden zoveel mogelijk te beperken.

2. Communicatieplan

In het Consumenten Panel op 7 juni 2007 is ons een communicatieplan toegezegd. Gezien de vele veranderingen lijkt ons dit absoluut noodzakelijk. Communicatie wordt erg belangrijk: hoe vul je al die bussen, hoe licht je mensen voor over ingrijpende wijzigingen? Midden in de winter is het heel vervelend om te ontdekken dat bij de halte waar jij staat de doorgaande bus niet meer stopt. Wij verzoeken u om ons zo spoedig mogelijk dit communicatieplan toe te zenden.

3. Regioliners

In de toelichtende sheets van Connexxion wordt gesproken over “Regioliners” en de “Bus”. Wij gaan er van uit dat de “Bus” op alle haltes stopt. Voor een goede beoordeling van deze dienstregeling is het nodig te weten waar de Regioliners gaan stoppen. Wij verzoeken u om ons zo spoedig mogelijk een overzicht te sturen van de halteplaatsen van de Regioliners per lijn.

4. Reizigersinformatie.

*Bij de vorige wijziging van de dienstregeling is er een chaos ontstaan bij het busstation Zuid/WTC in Amsterdam. Het heeft zeer lang geduurd voor er uiteindelijk dienstregelingen, haltebordjes, etc. aanwezig waren. Dit leidde tot veel verwarring en gezoek voor reizigers die geen idee hadden waar hun bus stond en daardoor soms net hun aansluiting kwijt waren. Wij zijn blij met de extra bussen naar station Zuid/WTC. Mede In verband hiermee verzoeken wij u om in een zeer vroeg stadium contact op te nemen met het GVB (en de Stadsregio) over de regeling van haltes, abri’s, dienstregelingtabellen, lijnenkaarten e.d. Het bovenstaande geldt niet alleen voor station Zuid/WTC maar ook voor de overige haltes in Amsterdam. Wij adviseren u tevens om op een centrale plaats bij busstation Zuid/WTC, bijvoorbeeld bovenaan de trappen, een overzichtsbord te plaatsen waarop alle lijnen zijn vermeld.

* Wij gaan er van uit dat er per 9 december 2007 een goed functionerend DRIS systeem aanwezig is op het busstation Amstelveen. Mocht dat (nog) niet het geval zijn dan verzoeken wij u adequate maatregelen te nemen om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderende tijden en lijnen.

5. Lijnnummering

Wij zijn van mening dat de door de Stadsregio voorgestelde lijnnummering het beste aansluit bij de oude lijnnummers. Het wordt anders wel erg verwarrend voor de reizigers en adviseren:

* de voorgestelde lijnnummering van de SRA over te nemen. Het definitieve voorstel zien wij met belangstelling tegemoet.

* voor de nachtbussen gebruik te maken van nummers in de serie van 350 en hoger, zoals het GVB dat nu ook doet.

* een uniforme definitie te hanteren voor het begrip nacht.

* te letten op dubbele lijnnummers, zeker in de nabije omgeving Groot Amsterdam. De Zuidtangent komt bijvoorbeeld 2 lijnen 101 en 102 tegen op Schiphol en Bijlmer Arena.

N.B. De toename van het aantal lijnnummers kan problemen geven met het ophangen van vertrekstaten. Het is nu al zo dat de vertrekstaten bij bijv. het Concertgebouw over de plattegrond heen geplakt moeten worden, die dan niet meer leesbaar is.

6. Frequenties

Lijnen in semi-stedelijke gebieden dienen op z’n minst met intervallen van een half uur te rijden. Op deze manier zijn aansluitingen beter gegarandeerd. Wij zijn van mening dat uurdiensten de levensvatbaarheid van een lijn aantasten en hierdoor het begin van het einde van een lijn kunnen zijn.

7. Grensoverschrijdende lijnen

Wil er sprake kunnen zijn van een goed vervoersaanbod, dan dienen betrokken vervoerders en de verschillende concessieverleners de dienstregeling van grensoverschrijdende lijnen in goed overleg met elkaar af te stemmen. In het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer heeft Nieuw-Vennep een vervoersaanbod dat is samengesteld uit:

* A-M lijnen 164, 301 (concessie Amstelland-Meerlanden; concessieverlener SRA)

* de lijnen 59 en 60 (concessie Bollenstreek; concessieverlener Provincie ZuidHolland)

* lijn 4, tracé Nieuw-Vennep Hillegom (concessie Haarlem-IJmond; concessieverlener Provincie Noord-Holland) Al deze lijnen worden gereden door Connexxion. Per 9 december 2007 zal het tracé Nieuw-Vennep Hillegom van lijn 4 niet meer rijden en hiervoor wordt in de concessie A-M geen alternatief geboden. Kortom, het vervoersaanbod in Nieuw Vennep is in zijn totaliteit zeer onevenwichtig.

Wij adviseren u om hiervoor met een goed voorstel te komen waarin recht wordt gedaan aan de vervoersbehoeften van de bewoners van Nieuw-Vennep en waarin tevens rekening wordt gehouden met een meer evenwichtige verdeling van de vervoersmogelijkheden in de zuidelijke Haarlemmermeer.

B. DE LIJNEN Back to top

De in ons advies gebruikte lijnnummers zijn de besteknummers, tenzij anders aangegeven.

105

Wij zijn blij te mogen constateren dat deze lijn een fikse uitbreiding heeft gekregen, waardoor passagiers vanuit Badhoevedorp gedurende de hele dag over een snelle verbinding met Haarlem -Tempelierstraat / Haarlem - Station beschikken.

164

Wij vinden het een slechte ontwikkeling dat besloten is het deel van de huidige lijn 145 tussen Leiden/Oegstgeest en Buitenkaag/Abbenes te laten vervallen. Mede naar aanleiding van de vele reacties hierop wordt door u een voorstel uitgewerkt om tussen Leiden/Oegstgeest en Buitenkaag /Abbenes zowel in de ochtend als in de middag vier ritten te rijden tussen Nieuw-Vennep en Oegstgeest. Wij stellen het op prijs het definitieve voorstel op korte termijn te ontvangen.

164/180

Op 9 december 2007 wordt de huidige lijn 145 omgezet in lijn 164 (Buitenkaag naar Hoofddorp Station via Nieuw-Vennep) en lijn 180 (Hoofddorp Station –Amsterdam Marnixstraat via Badhoevedorp).

* Uit de dienstregeling valt niet op te maken of deze 2 lijnen als één lijn worden gereden of dat er geknipt wordt bij Hoofddorp Station. Ons voorstel zou zijn het hele traject als één lijn te rijden, daar wij in principe tegen het knippen van lijnen zijn.

* Het is een goede ontwikkeling dat het aanbod naar Abbenes en Buitenkaag wordt uitgebreid met extra ritten in de avonduren en op zondag. Elk uur van de dag is vanuit deze kernen openbaar vervoer beschikbaar. Tevens wordt NS-station Nieuw-Vennep in de lijnvoering opgenomen. Wel adviseren wij u het tracé tussen Abbenes en Nieuw-Vennep aan te passen in overeenstemming met de mogelijkheden van de andere lijnen in Nieuw-Vennep die door andere concessieverleners worden aangeboden. Zie ook onze opmerkingen bij punt 7 ALGEMEEN, Grensoverschrijdende lijnen

165

Op de lijnennetkaart is de route van lijn 165 ter hoogte van Escapade iets gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, waardoor de halte aan de Camera Obscuralaan hoek Oranjebaan komt te vervallen. Deze halte ontsluit het Zorgcentrum Klaasje Zevenster met de bijbehorende aanleunwoningen en het winkelcentrum Bankrashof. De bewoners raken hierdoor hun directe verbinding met het Amstelveens Ziekenhuis kwijt. Wij verzoeken u om de huidige route via de Camera Obscuralaan in stand te houden. Het scheelt nauwelijks in rijtijd en tenslotte is lijn 165 een ontsluitende lijn."

166

Lijn 166 geeft op station Zuid/WTC geen aansluiting op de intercity’s naar Utrecht en Amersfoort. Er wordt door u opgemerkt dat de slechte aansluitingen op de intercity’s van lijn 166 op station Zuid/WTC gecompenseerd zouden worden door lijn 171 die ongeveer dezelfde route zou volgen als lijn 166. Dit geldt maar voor een deel van de route en wel het deel ten noorden van de halte Graaf Florislaan. Bovendien is lijn 171 op zaterdag en zondag een uurdienst. Omdat een reis naar station Zuid/WTC vaak een onderdeel is van een keten, wordt lijn 171 op zaterdag en zondag de zwakste schakel van deze keten. Zie ook onze opmerking over frequenties bij punt 6 ALGEMEEN.

169, 170, 172 182

a) Snelbussen op de corridor Uithoorn Amsterdam is een goed idee.

b) Voor een goede beoordeling van deze lijnen willen wij graag beschikken over de vervoersprognoses voor deze corridor.

c) Uit de dienstregeling valt niet duidelijk op te maken waar de snelbussen halteren. Ons voorstel is om alleen op overstappunten te halteren: Poortwachter (51), busstation (div.), Amstelveenseweg (16, 24, 62, ringlijn 50), [niet bij VU], Haarlemmermeer Station (15), Concertgebouw (3, 5, 12), Leidseplein (1, 2, 7,10), Rozengracht (13 ,14), Dam (winkelbestemming); daarmee is praktisch het hele tramnet met een overstap bereikbaar. De Kalfjeslaan wordt vermeld als tussentijd (dus halte)? Wij hebben echter voorkeur voor Graaf Florislaan/Dijkgravenlaan. Bij de Kalfjeslaan wonen alleen oostelijk van de weg mensen, die bovendien een korte loopafstand hebben tot lijn 5 en 51. Meer naar het zuiden heeft een groter bedieningsgebied en een lange loopafstand tot de sneltram (15 min).

d) Wij vinden dat in de avond/weekenddienst de frequentie van halteren in het buitengebied op voldoende niveau moet blijven. Op bepaalde lijnen moeten de verhoudingen gewijzigd worden indien op het traject ook snelbussen rijden. Wij constateren bijvoorbeeld dat in de avond tussen Uithoorn en Amstelveen slechts 2 stopbussen per uur rijden en wel 4 snelbussen. Ons inziens moet hier een keuze gemaakt worden ten gunste van meer haltes bedienen.

e) Waarom rijdt 169 vanuit Wilnis in Uithoorn over de Arthur v. Schendellaan terwijl daar ook al de 170 en 174 gaan rijden; gezien de snelbusstatus beter via Zijdelweg naar Amsterdam (terug over De Legmeer vanwege files).

f) Ons valt op dat de rijtijd van de snelbussen zeer ruim bemeten is, terwijl de ervaring met 142 nu uitwijst dat deze bus regelmatig lang stilstaat op tijdhaltes en vervolgens ingehaald wordt door de 170. Dit is zowel voor passagiers als voor chauffeurs frustrerend. Het verbaast ons dan ook dat de rijtijd van de nieuwe snelbus nu soms nog ruimer is dan de 142; bijv. in de vroege ochtend 6 minuten langer dan de huidige 142, in de late avondspits vanaf Adam CS 5 minuten langer dan nu, daarna de hele avond zelfs 8 minuten langer dan nu. De praktijk is nu al jaren dat de chauffeurs 5 minuten te laat vertrekken vanaf Amsterdam CS, omdat ze die tijd toch al ingelopen hebben ter hoogte van Amstelveen.

g) Ondanks de toename van het aantal ritten Uithoorn - Amsterdam gaan de reizigers in Uithoorn - Meerwijk er juist op achteruit: in de brede ochtend- en middagspits gaan er nog maar 3 in plaats van de huidige 4 bussen per uur.

h) Om de route duidelijk te maken adviseren wij u om in de tabellen extra regels toe te voegen bij lijn 169/170 (Uithoorn Zijdelwaard) en 182 (Legmeer).

i) De Nachtlijnen 169/172 hebben een andere route dan overdag; dit is verwarrend, waarom niet een “269/272” zoals nu?

171

Wij vinden het teleurstellend dat er ondanks de 60% extra bussen geen mogelijkheid is deze bus op zaterdag en zondag frequenter te laten rijden dan een uurdienst. Deze lijn geeft op station Zuid/WTC aansluiting op de intercity’s naar Utrecht en Amersfoort. Zie ook onze opmerking bij lijn 166 en onze opmerking bij ALGEMEEN, punt 6 (frequenties) over de onwenselijkheid van een uurdienst in een semi-stedelijk gebied.

174

Dit lijkt ons een kansrijke nieuwe lijn. Het is niet duidelijk waar deze bus halteert; er staat nonstop, maar dat lijkt een gemiste kans. Wij denken dat deze snelbus met enkele haltes en een iets gewijzigde route een enorme meerwaarde kan krijgen. Onze voorkeur heeft een routewijziging in Amstelveen (via Sportlaan ipv Beneluxbaan), een halte op hoek Bovenkerkerweg/Sportlaan. Daarmee wordt het wegvallen van lijn 147 in die hoek deels gecompenseerd en ontstaat bovendien een overstapmogelijkheid met de 171. Via de Sportlaan naar de Groenelaan, dan een halte bij Ziekenhuis Amstelveen, tevens bedienend Zonnehuis en Geestgronden. Dit is de al lang gevraagde verbinding tussen Uithoorn en de Amstelveense zorginstellingen. Tot slot een halte in Ouderkerk (brug Amstel), zodat ook hier een rechtstreekse verbinding met Uithoorn ontstaat en de Amstelveense zorginstellingen. Deze 3 belangrijke tussenstops kosten nauwelijks extra reistijd.

175

Wij pleiten voor een halfuursfrequentie op zaterdag en zondag. Mede door het in de toekomst wegvallen van lijn125 (Veolia) worden Ouderkerk en het Bankrasgedeelte in Amstelveen erg onderbedeeld; met name voor mensen die niet kunnen fietsen naar Zuidtangenthaltes. Er is blijkbaar wel geld om de Zuidtangentfrequentie te verhogen van 15 naar 10 minuten in het weekend, terwijl deze bussen niet echt vol zitten. Zie ook onze opmerking bij ALGEMEEN, punt 6 (frequenties) over de onwenselijkheid van een uurdienst in een semi-stedelijk gebied

177

Wij vinden het prettig te constateren dat de frequentie van deze lijn Haarlem – Uithoorn busstation via Hoofddorp Station wordt verhoogd. Wel vragen wij ons af of de overstap in Uithoorn voor de doorgaande reizigers naar Utrecht Streekbusstation gegarandeerd is. Heeft hierover overleg tussen Connexxion en Veolia plaats gevonden?

179/181

Het is prettig te mogen constateren dat per 9 december 2007 de gebruikers van het openbaar vervoer vanuit Zwanenburg naar Hoofddorp weer gaan beschikken over een goede busverbinding naar Hoofddorp Spaarneziekenhuis.Met lijn 181 kan dan naar het centrum van Hoofddorp (Burg.Stamplein ) gereisd worden. Voor een goede beoordeling van de dienstregeling van deze 2 lijnen is het noodzakelijk dat wij kunnen beschikken over uitkomsten van de gehouden rijtijdmetingen. Kunt u ons deze toezenden?

197 /198

‘Spitslijn’ 198 (volgens sheets), blijkt de hele dag te rijden. Het is wel een ingewikkelde dienstregeling. Wie vanaf Schiphol Plaza naar Amstelveen reist kan rechtstreeks met lijn 197 (die komt vanaf P30 zuidkant Schiphol), wie in omgekeerde richting reist moet met lijn 198 en wordt er dan op P 40 Schiphol eindpunt uitgezet. Op de lijnennetkaart Amsterdam, Amstelveen, Diemen zijn deze nieuwe lijnen nog niet ingetekend. Op de overzichtskaart van het hele A-M gebied staan ze wel. Wij gaan er van uit dat de lijnennetkaart nog wordt gecontroleerd. Op de overzichtskaart staan eveneens een aantal andere lijnen niet ingetekend (251) of verkeerd ingetekend (226,Veolia, die niet meer via Waverveen rijdt).

251

Gezien de frequentie van de (snel)bussen van Uithoorn naar Poortwachter in de spits (circa 12) lijkt dit in eerste instantie niets toe te voegen. Geld liever besteden aan de gesignaleerde knelpunten. Door de gegarandeerde aansluiting op de sneltram lijn 51 vinden wij dat deze lijn toch een kans moet krijgen. Is er overleg geweest met het GVB over het vermelden van deze aansluiting in de tram? De 251 staat niet op de overzichtskaart. Hoe gaat die rijden?

300 /302, Zuidtangent (Haarlem naar Bijlmer Arena)

* De beslissing om de bestaande lijn 300 nu 24 uur per dag te laten rijden is een enorme verbetering. Dit is zeker het geval voor werknemers bij de op Schiphol gevestigde bedrijven en ook voor de gebruikers van NS nachtnet.

* Wij stellen voor om lijn 302 (de versterkingsritten van lijn 300 tussen Hoofddorp Station en Haarlem Schalkwijk ook lijnnummer 300 te geven om verwarring bij de reizigers te voorkomen.

301 Zuidtangent (Nieuw-Vennep-Schiphol – Amsterdam-Zuid)

* Uit de dienstregeling valt niet duidelijk op te maken waar passagiers van deze lijn die willen overstappen op lijn 300 richting Spaarneziekenhuis/Haarlem dit moeten doen. Is dit halte Toolenburg of halte Graan voor Visch? Onze voorkeur gaat uit naar de halte Toolenburg.

* Wat is de alternatieve route zo lang de Zuidtangentbaan niet gereed is?

370 Interliner Alphen a.d. Rijn –Amsterdam via De Hoek/Schiphol.

In de sheets wordt opgemerkt dat deze lijn gehandhaafd blijft. In de ons toegezonden concept dienstregeling ontbreekt deze lijn. Wij verzoeken u deze lijn wel op te nemen in het dienstregelingsboekje van de concessie A-M.

Als er in de komende tijd nog wijzigingen worden aangebracht in de ons toegezonden conceptdienstregeling Amstelland – Meerlanden 2008 (ingangsdatum 9 december 2007), dan verzoeken wij u ons die toe te zenden.

Hoogachtend,
Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad


De voorzitter, Peter Lankhorst