Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Ontwerp structuurplan Edam-Volendam

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam en ingesteld vanwege de Wet personenvervoer 2000, dient geïnformeerd te worden over wijzigingen die van invloed zijn of kunnen zijn op het openbaar vervoer. Op die wijze heeft de wetgever gemeend het belang van de meestal anonieme reiziger te moeten waarborgen. Wijzigingen vinden meestal hun oorsprong in geformuleerd of vast te stellen beleid. Het is voor de RAR dus van belang inzicht te hebben in het beleid dat, door de in de concessie-gebieden van de Stadsregio Amsterdam liggende gemeenten, wordt geformuleerd.

Afgelopen maand heeft de RAR de beschikking gekregen over het ontwerp structuurplan voor de gemeente Edam-Volendam. Dit plan gaat in op de toekomstige behoefte en ontwikkeling van deze gemeente. In een dergelijk plan verwacht de RAR dat aandacht besteed wordt aan de rol van het openbaar vervoer in de huidige en toekomstige ontsluiting van het stedelijk gebied. De RAR heeft dan ook behoefte om op een dergelijk beleidsplan te reageren en dan met name op het onderdeel openbaar vervoer.

Bij het bestuderen van het concept plan heeft het de RAR echter verbaasd dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan het openbaar vervoer. Dit terwijl de gemeente ontsloten wordt door een groot aantal buslijnen. Een aantal dat echt heel ongebruikelijk is voor gemeenten van deze omvang. Die buslijnen rijden er ook niet omdat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Volgens onze informatie behoren de lijnen uit Edam-Volendam tot de best presterende lijnen binnen de Stadsregio. Deze situatie wordt ook niet voor niets zo vaak als voorbeeld genoemd voor vele andere regio’s en gemeenten. De gemeente heeft daar in het verleden blijkbaar beleid voor gevoerd en de RAR verwacht dat dit beleid voor de komende jaren tenminste gecontinueerd wordt. Om die reden is het dan ook ontluisterend om nauwelijks iets over een openbaar vervoer in het structuurplan terug te zien.

Volgens de RAR heeft de gemeente grote invloed op de lijnvoering van het Openbaar Vervoer. De gemeente heeft met de Stadsregio voorwaarden afgesproken over minimale ontsluiting- en bedieningsniveau’s. Als gevolg daarvan behoort de gemeente voorwaarden te stellen aan de situering, inrichting en onderhoud van de infrastructuur om aan die afspraken te kunnen voldoen. In de bestaande stedelijke structuur kan daarmee de lijn-voering in stand worden gehouden en verbeteringen worden aangebracht. In uitbreidings-locaties wordt een wijk of buurt zodoende wel of niet op een goede manier door het open-baar vervoer ontsloten. In overleg met de Stadsregio en de vervoerder kan dus gezorgd worden voor een goede en tijdige ontsluiting van een nieuwe woon- en/of werklocatie. De gemeente kan dus grote invloed uitoefenen op de lijnvoering van het openbaar vervoer, alleen moet de gemeente dat dan wel willen. Nu schrijft u in uw plan nauwelijks iets over het openbaar vervoer, ook niet of u dat wenst te stimuleren of juist helemaal niet. Het is de RAR niet duidelijk of er een wil is.

Onduidelijk is het plan over het in stand houden van de routes waar het openbaar vervoer nu gebruik van maakt. Er wordt alleen een kaartje getoond met de hoofdinfrastructuur en daarin worden de routes waar de bus gebruik van maakt niet aangegeven. Dat doet de RAR het ergste vrezen. Er ontbreekt een kaartje met bijvoorbeeld de wegcategorisering, waardoor er duidelijkheid ontstaat of voldoende wegen beschikbaar blijven voor het openbaar vervoer.

In het structuurplan staat wel vermeld dat de gemeente ontsloten wordt door 15 buslijnen maar daar wordt geen enkele conclusie of voorwaarde aan verbonden. De RAR zou het op prijs stellen indien het gemeentebestuur zich de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer zou aantrekken en in het structuurplan ook zou aangeven welke rol voor de toekomst van het openbaar vervoer wordt verwacht.

Binnen de gemeente Edam-Volendam is sprake van twee te ontwikkelen uitbreidingsgebied-en van elk ruim 1000 woningen. Dat zijn geen geringe aantallen en vallen daarmee ook onder de, in regionaal verband, afgesproken omvang waarvoor een goede openbaar vervoer ontsluiting wordt geëist. Daaraan wordt in het plan niet of nauwelijks aandacht geschonken. De RAR vindt dat aangegeven moet worden hoe de gemeente denkt beide locaties door het openbaar vervoer te gaan ontsluiten en met welke ambitie. Bovendien dient in het plan ook te worden aangegeven welke infrastructurele voorzieningen daarbij nodig zijn. Onderdeel daarvan behoort ook het toegankelijk maken van de haltes te zijn.

Kortom, de RAR is van mening dat in een structuurplan de aandacht voor het openbaar vervoer niet mag ontbreken en vraagt het gemeentebestuur een krachtige bestuurlijke inzet te leveren om de bestaande goede openbaar vervoer verbindingen in stand te houden en te komen tot een, met de huidige situatie vergelijkbare, ontsluiting van de twee uitbreidings-locaties.