Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies Vervoerplan 2009 voor het concessiegebied Amstel- & Meerlanden

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft medio april van Connexxion het verzoek gekregen een advies uit te brengen over het Vervoerplan 2009 voor het concessiegebied Amstel- & Meerlanden. De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft medio april van Connexxion het verzoek gekregen een advies uit te brengen over het Vervoerplan 2009 voor het concessiegebied Amstel- & Meerlanden. Back to top

A. ALGEMEEN

1. Complex en ingrijpend

Zoals u terecht in de inleiding stelt zijn de voorstellen ingrijpend. Begon de reiziger hier net een beetje te wennen aan de nieuwe dienstregeling van 2008, dan zal hij binnen een jaar weer geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen. Dat maakt het Openbaar Vervoer er niet betrouwbaarder op en het laat de reiziger in verwarring achter. Wat het er ook niet eenvoudiger op maakt is de complexiteit van het vervoerplan. Elke keuze voor een lijn heeft weer gevolgen voor één of meerdere andere lijnen.

Het gaat er niet alleen om hoeveel lijnen er zijn. Wat vooral belangrijk is, is het aantal ritten, dus de frequentie op een bepaald traject. In zoverre is het dus niet altijd belangrijk of er lijnen verdwijnen of bijkomen maar of het aantal ritten op een bepaalde verbinding vermeerdert of vermindert.

2 Telcijfers

Voor de beoordeling van vervoerplannen en dienstregelingen zijn telcijfers van belang. Deze worden niet beschikbaar gesteld, hetgeen de beoordeling ernstig hindert. Meerdere malen is verzocht deze gegevens beschikbaar te krijgen. Nu er voor de concessie Amstelland – Meerlanden voorlopig geen sprake is van een nieuwe aanbesteding, zijn deze gegevens dus nu niet concurrentiegevoelig en verzoekt de RAR die ter beschikking te stellen, zodat het advies beter kan worden onderbouwd.


3. Corridor Wilnis – Uithoorn – Amstelveen – Amsterdam CS


Lijn 142 Wilnis – Amsterdam CS

Lijn 144 Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS
Lijn 146 Wilnis – Amsterdam Bijlmer
Lijn 170 Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS
Lijn 251 Uithoorn – Amstelveen poortwachter.
1) De RAR is het niet eens met het voorstel om alle lijnen op de corridor Amsterdam-Amstelveen - Uithoorn als stopbus te laten rijden. Op dit moment rijden er drie snelbussen (142, 144, 146) en één stopbus (170) tussen Uithoorn en Amsterdam. Een wijziging naar vier stopbussen (en dus geen enkele snelbus meer) is te rigoureus en wijkt te veel af van wat in de offerte over snelbussen is beloofd. Geadviseerd wordt lijn 142 als snelbus te laten rijden tussen Wilnis en Amsterdam, waarbij op het lijndeel Wilnis – Uithoorn busstation lijn 142 stopt, net als nu, op alle haltes. Verder wordt geadviseerd om het sneldienstkarakter van lijn 142 te laten toe-nemen door op het lijndeel Uithoorn - busstation – Amsterdam CS op minder haltes, alleen nog op de OV-knooppunten, te laten stoppen. Op dat lijndeel zijn dat: Uithoorn busstation, Amstelveen Poortwachter, Amstelveen busstation, Amsterdam station Amstelveenseweg (ringlijn 50), Amsterdam Concertgebouw, Amsterdam Leidseplein en Amsterdam CS. 2) De RAR is het niet eens met het wijzigingsvoorstel om zowel lijn 142 als lijn 144 in Uithoorn door de wijk Zijdelwaard te laten rijden. Dit betekent een te grote achteruitgang voor de wijk De Legmeer – en de achterliggende nieuwbouwwijk Legmeer West – die daarmee zijn rechtstreekse verbinding met Amsterdam centrum weer zou verliezen. Lijn 146 (naar Amsterdam Bijlmer) is voor deze wijk een veel minder aantrekkelijk alternatief, omdat de vervoersvraag naar Amsterdam Zuidoost geringer is dan de vervoersvraag naar Amsterdam Zuid en Centrum. Bovendien is het nog maar de vraag of lijn 146 ook in de avonduren zal gaan rijden met een frequentie van minimaal twee keer per uur. Geadviseerd wordt lijn 142 in Uithoorn te laten rijden via wijk De Legmeer. Positieve bijkomstigheid is dat hierdoor het sneldienstkarakter van lijn 142 toeneemt, omdat reizigers uit Wilnis en Mijdrecht niet meer getrakteerd worden op de langere route (Zijdelwaard) door Uithoorn. Lijn 146 kan dan, zoals nu, via de wijk Zijdelwaard blijven rijden. Op deze manier ontstaat er een evenwichtiger verdeling van lijnen/bestemmingen door de verschillende wijken in Uithoorn en bovendien een gunstiger verdeling van stop- en snelbussen door de wijk Zijdelwaard. Ten behoeve van een grotere herkenbaarheid van lijn 142 als snelbus adviseert de RAR de letter S toe te voegen aan het nummer in de lijnfilm van de bussen (142S) of “Wilnis Sneldienst”. Een dergelijke aanduiding past ook beter bij de functie van de bus dan de huidige bestemmingsnaam: ”Wilnis Begraafplaats”. Ook dient de informatie op de haltes en in de abri’s duidelijker aan te geven welke lijn een snelbus is en welke lijn een stopbus. 3) De RAR adviseert om niet het nummer 170 als lijnnummer te schrappen maar het nummer 144. Ten eerste krijgt men met het omzetten van de huidige lijn 144 tot stopbus precies de “oude” lijn 170 terug: d.w.z. een stopbus tussen Uithoorn Amstelplein en Amsterdam CS. Ten tweede is het lijnnummer 170 een nummer dat al zeer vele jaren bestaat (en als zodanig als “merk” een grote bekendheid geniet onder reizigers) in tegenstelling tot het pas sinds december 2007 ingevoerde lijnnummer 144. Door het omnummeren van lijn 144 tot 170 sla je twee vliegen in één klap. De frequentie tussen Uithoorn Amstelplein en Uithoorn Busstation dient te worden verhoogd naar het niveau van vóór december 2007: d.w.z. vier keer per uur in zowel de brede ochtendspits als de brede middagspits in plaats van de huidige drie keer per uur. In verband met de vergevorderde aanleg van de Amstelveense wijk Westwijk 2, wordt geadviseerd ter hoogte van het kruispunt Bovenkerkerweg / Burgemeester Wiegelweg haltes aan te leggen en te bedienen voor de lijnen 170 en 199. Resumerend adviseert de RAR om lijnnummer 144 (de lijn wordt omgenummerd tot 170) en 251 te laten vervallen en ontstaat het volgende lijnenoverzicht tussen (Wilnis-) Uithoorn en Amsterdam.  Lijn 142 snelbus Wilnis – Amsterdam CS via Uithoorn De Legmeer  Lijn 170 stopbus Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS via Uithoorn Zijdelwaard  Lijn 146 Wilnis – Amsterdam Bijlmer via Uithoorn Zijdelwaard De frequenties van de respectievelijke lijnen dienen te worden afgestemd op de vervoers-vraag vanuit de verschillende dorpen en wijken en op verschillende tijdstippen van de dag. 4. Routes in Amstelveen Zuidoost In het vervoerplan merkt Connexxion op dat de toekomstige route langs het ziekenhuis in Amstelveen in relatie tot de routewijziging van de Zuidtangent nog onduidelijk is en dat deze aanpassing niet in het komend dienstregelingjaar wordt verwacht. Het lijkt de RAR dan ook niet wenselijk om nu al in deze omgeving routeveranderingen door te voeren. Dit zou dan voor het vierde achtereenvolgende jaar veranderingen opleveren. De RAR adviseert even rust te brengen in de dienstregeling. Zodra er meer duidelijkheid is over de routewijziging van de Zuidtangent bestaat er een goede reden om weer mee te denken over de meest gewenste lijnvoering van de lijnen in deze omgeving. 5 Grensoverschrijdende lijnen In het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer heeft Nieuw-Vennep een vervoersaanbod dat is samengesteld uit de A&M lijnen 164, 310. Daarnaast rijden hier de lijnen 57,59 en 60 die vallen onder de concessie Bollenstreek. De RAR gaat er vanuit dat u met uw collega van de aansluitende concessie tot afstemming komt over deze lijnen en de RAR hierover zult informeren. Afstemming geldt eveneens voor lijn 140 (Haarlem – Uithoorn – Breukelen / Utrecht) waar-van het lijndeel Uithoorn - Breukelen/Utrecht tot de concessie Utrecht West behoort. De RAR adviseert beide lijndelen weer aan elkaar te koppelen tot één doorgaande lijn, zodat de “knip” in lijn 140 uit december 2002, weer opgeheven kan worden. 6. Zomerdienstregeling De RAR heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde zomerdienstregeling mits deze wordt afgestemd met GVB, Arriva en de provincie Noord-Holland.

B. DE LIJNEN Back to top

lijn 140 Uithoorn Busstation – Haarlem Station NS De RAR stemt in met het voorstel om de route tussen Hoofddorp Station en Aalsmeerder-brug te verleggen. Hierdoor ontstaat er een goede aansluiting op de Zuidtangentlijnen 300 en 310 en op de Interliner 370 bij de halte De Hoek. Ook met het voorstel om lijn 140, in afwachting van de oplevering van de busbaan Aalsmeer – Uithoorn, door de wijk Legmeer West te laten rijden kan de RAR instemmen. In het vervoerplan 2009 wordt voorgesteld om de zeer vroege ritten minder frequent te laten rijden. De RAR vraagt zich af of dit consequenties heeft de extra vroege ritten naar Aalsmeer Flora Holland, die op 4 mei 2008 zijn gestart? Zie voor afstemming van deze lijn met de concessie Utrecht de opmerkingen bij grensover-schrijdende lijnen ALGEMEEN, punt 5. lijn 142 Wilnis – Amsterdam CS Zie onder het voorstel bij ALGEMEEN, punt 3 lijn 144 Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS Zie onder het voorstel bij ALGEMEEN, punt 3 lijn 146 snelbus Wilnis – Amsterdam Bijlmer ArenA De RAR is het er mee eens dat deze bus meerwaarde zou kunnen krijgen door vaker te stoppen. Wel wordt voorgesteld een andere route in Amstelveen te volgen, die meer vervoerspotentie heeft. Het advies is de route in te voeren over de Bovenkerkerweg, Sport-laan, Groenelaan, Laan van de Helende Meesters, Ouderkerk, Bijlmer NS, met als haltes: op viaduct Poortwachter (overstap 51), hoek Sportlaan Bovenkerkerweg, hoek Sportlaan/van der Hooplaan, winkelcentrum Groenhof, Amstelveen Ziekenhuis en Ouderkerkbrug (ter ondervanging van de vele vragen uit Ouderkerk om deze halte op te waarderen met Zuidtangent). Gezien de toenemende status van station Bijlmer ArenA als overstapstation (in 2009 vier IC’s per uur) is het belangrijk dat reizigers uit Bovenkerk en Amstelveen zuid hier zonder overstap snel kunnen komen voor een reis naar Utrecht en ZO-Nederland, zeker met het vervallen van lijn 125. De in het Vervoerplan voorgestelde route van lijn 146 voegt minder toe: de verbinding tussen Uithoorn en Amstelveen Busstation is namelijk al frequent genoeg, idem voor traject Zuidtangent Amstelveen naar Bijlmer. Met ons voorstel wordt bovendien toch ook deels het gat gevuld van de vorig jaar opgeheven lijn 147 en wordt de ook zo vurig gewenste verbinding van zowel Ouderkerk als Uithoorn met het ziekenhuis Amstelveen en de zorginstellingen bij de Groenelaan zonder overstap bediend. De RAR adviseert om lijn 146 in Uithoorn via Zijdelwaard te laten rijden, ook in de avond, op zaterdag en op zondag. In uw voorstel rijdt lijn 146 altijd tussen Uithoorn en Amstelveen. Lijn 146 rijdt alleen op werkdagen door naar Bijlmer ArenA; dat is een gemiste kans, gezien de vervoersverwachtingen door het creëren van de verbinding vanuit Amstelveen Zuid naar Utrecht (en Zuidoost Nederland) via Bijlmer NS en de winkels en bioscopen bij Arena. Tenslotte wordt opgemerkt dat deze verbinding ook aantrekkelijk wordt voor de reizigers uit Uithoorn die nu met de 140 naar Utrecht en verder reizen; die worden immers volgend jaar gedwongen over te stappen in de wereldstad Breukelen op een stoptrein naar Utrecht. Met de 146 is de reiziger sneller op Bijlmer NS en dan zit deze bovendien meteen in de Intercity dus dat scheelt vaak een overstap. De RAR adviseert om de 146 af te stemmen op de dienstregeling van de Intercity’s van en naar Utrecht. lijn 149 Uithoorn – Amstelveen Busstation De RAR kan zich niet vinden in het voorstel om lijn 149 via de van der Leeklaan te laten rijden als vervanging voor lijn 199. Reizigers in deze buurt hebben al te vaak in achterlig-gende jaren te maken gehad met een achteruitgang. Het kwaliteitsverschil tussen lijn 149 en 199 is bovendien te groot. lijn 164 Oegstgeest – Hoofddorp Station De routewijziging tussen Abbenes en Getsewoud is akkoord. Voor de route in Nieuw-Vennep wordt de voorkeur gegeven aan een alternatieve route: Venneperweg heen en terug (rondje om de rotonde) in plaats van de Operaweg en Lucas Bolsstraat. Het voorstel om de ritten die op de Zuiderdreef eindigen, te laten doorrijden naar het station Nieuw-Vennep dient te worden afgestemd met lijn 60. De RAR is voorstander van het koppelen van lijn 164 aan lijn 167 in Hoofddorp omdat hiermee de rechtstreekse verbinding tussen Nieuw-Vennep en het Spaarne Ziekenhuis wordt hersteld. lijn 165 Amsterdam Station Zuid – Amstelveen Busstation via Bankras Om te kunnen instemmen met het laten vervallen van de eerste en laatste ritten zijn cijfers over het reizigersgebruik essentieel. Aangezien die niet beschikbaar zijn, kan de RAR geen advies geven. Belangrijk hierbij is wel dat er een aansluiting blijft op de eerste en laatste treinen op Station Zuid. De RAR adviseert om de huidige route van lijn 165 via de Camera Obscuralaan in stand te houden. Deze halte ontsluit het zorgcentrum Klaasje Sevenster met de bijbehorende aanleunwoningen en het winkelcentrum Bankrashof. Bij een route via Marathon zouden deze bewoners hun directe verbinding met het Amstelveense Ziekenhuis kwijt raken. De voorgestelde variant waarbij lijn 165 via de van der Leeklaan rijdt, wordt afgewezen. De RAR is van mening dat lijn 199 via de van der Leeklaan moet blijven rijden omdat elke andere variant een achteruitgang is. Zie hiervoor ook de opmerkingen bij ALGEMEEN, punt 5 (routes in Amstelveen Zuidoost). lijn 166 Amsterdam Station Zuid – Amstelveen Busstation via Raadhuis Ook in dit voorstel vervallen de eerste en laatste ritten en omdat de telcijfers ontbreken wordt geen advies gegeven. Belangrijk hierbij is dat er wel een aansluiting blijft op de eerste en laatste treinen van en naar Amsterdam Station Zuid. lijn 167 Hoofddorp Station – Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis De RAR gaat akkoord met het voorstel de koppeling van lijn 167 met lijn 168 op het Spaarne Ziekenhuis los te laten. lijn 168 Hoofddorp Station – Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis Akkoord. lijn 170 Uithoorn Busstation – Amsterdam CS Zie het voorstel bij ALGEMEEN, punt 3: Corridor Wilnis – Uithoorn – Amstelveen – Amsterdam CS lijn 171 Aalsmeer – Amsterdam Station Zuid De RAR is het niet eens met de voorgestelde routewijziging van lijn 171 in Amstelveen Noord en Amsterdam Buitenveldert vanwege het laten vervallen van lijn 199 op dit traject. Zie ook de opmerkingen bij lijn 199. De verbeteringen die in de dienstregeling 2008 zaten worden hiermee teniet gedaan. Nadelen voorstel:  De frequentie van lijn 171 is lager dan die van lijn 199.  Het vervallen van de halte op de Boelelaan bij de Vrije Universiteit betekent dat er dan nog maar 2 in plaats van 4 bussen per uur langs komen (166 en 171).  Op de halte de Boelelaan Vrije Universiteit verdwijnt ook de goede overstap op lijn 51 en lijn 5 en op de halte VUMC verdwijnt de overstap op tramlijn 16 en 24. De voorgestelde overstap bij Kronenburg is een stuk minder aantrekkelijk, sociaal onveilig en te stil als daar een half uur op bus moet worden gewacht.  De halte bij de trap naar het NS Station Zuid op de Parnassusweg vervalt voor lijn 171.  Reizigers met bestemming Vrije Universiteit moeten 400 meter lopen. Die kunnen dan net zo goed de lijnen 142, 144 of 172 via de Amstelveenseweg nemen.  Als voordeel wordt door Connexxion gemeld dat reizigers uit bijvoorbeeld Bovenkerk een logische verbinding krijgen met de Rembrandtweg. Niet vermeld wordt dat reizigers uit Amstelveen Zuid hun logische verbinding met de Rembrandtweg kwijt raken. Om het voorstel tot routewijziging in Bovenkerk goed te kunnen beoordelen, heeft de RAR behoefte aan informatie over de route, de haltelocaties en de loopafstanden. lijn 172 Aalsmeer – Amsterdam CS De RAR is verheugd met de hogere frequentie van lijn 172. Met een frequentie van 10 minuten op werkdagen overdag is geen dienstregeling meer nodig. Helaas gaan de inwoners van Kudelstaart er hierdoor wel op achteruit. Deze hadden een kwartierdienst en krijgen een 20 minuten dienst. Deze bussen zijn echter zeer vol en om die reden wordt geadviseerd om minimaal de huidige frequenties in stand te houden. Bovendien is er geen enkel alternatief voor reizigers uit Kudelstaart. lijn 175 Haarlem – Amsterdam Bijlmer Arena De RAR vindt dat hier een ingewikkeld concept wordt neergelegd dat voor de reiziger moeilijk te begrijpen zal zijn en dat in deze vorm ook weinig vervoerspotentie heeft. De RAR hecht aan de huidige snelle en frequente verbinding met Haarlem. Aansluitend wordt geadviseerd om voor Badhoevedorp een logischer oplossing te vinden. lijn 176 Regioliner Haarlem - Amsterdam/Station Zuid Als onderbouwing van het minder frequent laten rijden van deze lijn op zaterdag wenst de RAR graag beschikking te krijgen over telcijfers. lijn 177 Haarlem naar Schiphol Oost via Badhoevedorp De RAR is het eens met het voorstel dat alle ritten van deze lijn overdag via de Zuidtangent halte Schiphol Noord rijden. Met het voorstel om in de avonduren lijn 175 met lijn 177 te combineren kan de RAR niet instemmen. Zie ook de opmerking voor Badhoevedorp bij lijn 175. lijn179 Amsterdam Sloterdijk – Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis via Halfweg/ Zwanenburg Akkoord C. STERNETLIJNEN Het probleem doet zich hier voor dat de Sternetlijnen, met name in de gemeente Amstel-veen, sterk verweven zijn met de ontsluitende lijnen. Het zijn hybride lijnen. De voorstellen voor de lijnen 171, 186, 187, 199 en 310 hebben zo’n sterke samenhang dat het niet mogelijk is om voor een voorstel te kiezen zonder dat dit vergaande consequenties heeft voor de andere lijnen. lijn 186 SPL Zuid – Amstelveen Busstation via KLM gebouw (alleen overdag op werkdagen) Het voorstel om lijn 186 op het Busstation Amstelveen te koppelen aan lijn 199 is een voor-beeld van de complexiteit van het vervoerplan. In deze situatie gaat Connexxion er vanuit dat lijn 199 niet meer rijdt ten noorden van het Busstation Amstelveen (daar zijn we tegen), dat lijn 171 dit deels overneemt (daar zijn we ook tegen) en dat lijn 187 in Amstelveen vervalt (ook daar zijn we tegen). De RAR kan zich niet vinden in uw voorstel. lijn187 Amstelveen Busstation - Schiphol Aan het voorstel om lijn 187 te laten rijden van Schiphol Oost naar Amsterdam Zuid via het VUMC zijn weer verstrekkende voorwaarden verbonden, zoals het vervallen van lijn 199 op het traject Amstelveen Busstation – Station Zuid en het vervallen van de Zuidtangent (lijn 310) tussen Schiphol en Amsterdam Zuid. De RAR kan zich niet vinden in uw voorstel. lijn 188 Uithoorn – SPL Noord (via SPL Centrum) Het opheffen van lijn 188 is niet wenselijk. De RAR adviseert lijn 188 te koppelen aan lijn 198 voor de twee ritten per uur die niet van/naar de bloemenveiling gaan en deze via het Hortensiaplein te laten rijden. lijn 196 Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis – SPL Oost Zuideinde De voorgestelde verhoging van de frequentie op zaterdag voor het trajectgedeelte binnen Hoofddorp wordt door de RAR bijzonder gewenst. lijn 198 Aalsmeer – SPL Noord via SPL Centrum Gelet op de huidige frequentie en bezetting adviseert de RAR om deze lijn met een frequentie van 2 keer per uur over het veilingterrein te laten rijden. lijn 199 SPL Zuid – Station Zuid Het voorstel: inkorten lijn 199 tot het Busstation Amstelveen; route lijn 199 aanpassen via Meander; route lijn 199 van der Leeklaan laten overnemen door lijn 149 of lijn 165; route lijn 199 verleggen in Bovenkerk Zuid en Westwijk. Het schrappen van lijn 199 ten noorden van het Busstation Amstelveen heeft ingrijpende gevolgen voor de reizigers uit Amstelveen en Amsterdam Buitenveldert. Reizigers buiten het invloedsgebied van de tramlijnen verliezen hun directe verbinding met station Zuid c.q. Schiphol. Veel reizigers ten noorden van het Busstation Amstelveen verliezen hun directe verbinding met het ziekenhuis en de zorginstellingen aan de Groenelaan. Lijn 171 is geen goed alternatief voor lijn 199. Zie ook de opmerkingen bij lijn 171. De RAR kan niet instemmen met het schrappen van lijn 199 op het traject Amstelveen Busstation – Station Zuid. De route van lijn 199 aanpassen via Meander is voor de RAR geen optie. Dit zou betekenen dat de van der Leeklaan gereden zou moeten worden door lijn 165 of 149. Beide lijnen zijn geen goed alternatief omdat ze minder frequent rijden. Voor de vierde achtereenvolgende keer zouden reizigers in de buurt van de van der Leeklaan dan geconfronteerd worden met een steeds lagere kwaliteit van hun busverbinding. Zie ook onze opmerkingen bij lijn 149, lijn 165 en bij Algemeen, punt 5 (routes in Amstelveen Zuidoost). De extra halte van lijn 199 in het winkelgebied (V&D) verdwijnt dan weer voor lijn 165 of lijn 149. De RAR gaat akkoord met het verleggen van de route van lijn 199 naar de Loethoelilaan met een halte bij lijn 51. lijn 300 Haarlem – Bijlmer Arena (Zuidtangent) Met het voorstel om de bestaande versterkingsritten van deze lijn uit te breiden en te verlengen naar Schiphol kan de RAR instemmen. Niet akkoord wortdt gegaan met het voorstel om hiervoor het materieel (bussen) in te zetten dat vrij zou komen bij inkorting van lijn 310. Zie ook de opmerkingen bij lijn 310. lijn 310 Nieuw Vennep – Amsterdam /Station Zuid Lijn 310 heeft door de vertraagde oplevering van de vrije infrastructuur tussen Getsewoud en Hoofddorp een moeilijke start. In feite rijdt deze lijn nog steeds niet het beoogde traject. Bovendien zijn de huidige omstandigheden, langere reistijden t.o.v. de trein en congestie op de A10, niet zoveel slechter dan bij het opstarten van deze lijn. De bezetting tussen Schiphol Plaza NS en Amsterdam Zuid zal daardoor tegenvallen, maar deze nieuwe lijn verdient een langere gewenningstijd. De RAR adviseert om aan de hand van de telcijfers te bekijken of de frequentie van bepaal-de ritten, met een zeer slechte bezetting, kan worden aangepast danwel deze lijn voorlopig met standaard bussen te rijden. Het gelede Zuidtangent materieel kan dan elders ingezet worden om capaciteitsknelpunten op te lossen. Sneldiensten lijn 207 spitsbus Noordwijkerhout naar Schiphol Oost via Schiphol Centrum Akkoord, als afstemming met lijn 60 goed geregeld wordt. lijn 208 spitsbus Noordwijk naar Schiphol Centrum Als vanuit de concessie Zuid-Holland de plannen om lijn 61 verder door te trekken naar Sassenheim Zuid per 14 december 2008 gerealiseerd worden, kan de RAR in stemmen met het laten vervallen van deze lijn. lijn 251 (snelbus tussen Uithoorn en Poortwachter) De RAR gaat akkoord met het laten vervallen van lijn 251. lijn 272 Amstelveen Busstation – Uithoorn Om over dit voorstel een advies te kunnen geven is inzicht in de reizigersaantallen van belang. Nachtlijnen Lijn N70/N72 Amsterdam CS – Schiphol Plaza De RAR gaat akkoord met de aanpassingen van de nachtdienst. Lijn N97 Amsterdam Marnixstraat – Nieuw-Vennep Akkoord.