Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies busstation Holendrecht

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft van u informatie ontvangen over de reconstructie van het busstation Holendrecht. Gelijktijdig is informatie verstrekt over de samenhang met het project renovatie metrostation Holendrecht en de aanleg van het nieuwe spoorwegstation Holendrecht.

Het nieuwe spoorwegstation Holendrecht is in uitvoering en zal eind 2008 gereed zijn zodat dit bij de nieuwe dienstregeling 2009 in gebruik genomen kan worden. Het zal een eenvoudig maar comfortabel station worden met roltrappen en liften op elk perron. Deze zijn gesitueerd aan de zuidzijde van het perron en komen uit op de looproutes richting AMC.

Het metrostation wordt opgeknapt overeenkomstig de uitgangspunten waarmee de RAR in de vergadering van 27 maart heeft ingestemd.

Voor het ontwerp van het nieuwe busstation is begin 2005 een functioneel programma van eisen vastgesteld alsmede de benodigde capaciteitsraming. De realisering wordt verwacht in het voorjaar van 2009.

Het busstation moet gaan functioneren als een gecentraliseerde halte voor alle bussen met bestemming omgeving Holendrecht alsmede voor nieuwe bestemmingen in de zich verder verdichtende stedelijke omgeving. De belangrijkste bestemming is het AMC en dat zal ook wel zo blijven.

In het PvE is met enige verontrusting gelezen dat de omvang van het busstation onder druk staat vanwege de behoefte aan stedelijke verdichting. Nu is dat een signaal dat bij veel OV knooppunten wordt gehoord. De RAR is daar niet gerust op. Een OV knooppunt ontstaat vanwege de samenkomst van meerdere OV lijnen mede van-wege de functies rond dat knooppunt. Vervolgens is het beleid gericht op stedelijke ver-dichting rond OV knooppunten om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het reeds aanwezige openbaar vervoer. Daarmee wordt de mobiliteit vanaf de start gefaciliteerd met openbaar vervoer. Die aantrekkelijkheid moet dan natuurlijk niet leiden tot verdrukking van dat betreffende knooppunt, want dan gaat dat verloren. Het valt de RAR vaak op dat parkeerplaatsen en parkeergarages veel dichter bij de bestemmingen of zelfs onder die bestemmingen worden aangelegd waardoor dit vervoer aantrekkelijker wordt en blijft ten opzichte van dat met het openbaar vervoer. Als nu het knooppunt ook nog verder verschoven wordt van de bestemmingen of minder comfortabel dan wordt daarmee het openbaar vervoer weer minder aantrekkelijker gemaakt. Volgens de RAR kan het dus nooit zo zijn dat omvang of situering van openbaar vervoer voorzieningen onder druk komt te staan vanwege de realisatie van andere functies die gebaat zijn bij de aanwezigheid van openbaar vervoer.

Het ontwerp busstation: Het busstation krijgt een visgraat indeling met 9 perrons waarvan 3 met een lengte voor twee bussen. De bus opstelling is zo dat de voorkant gericht is naar het AMC, volgens onderzoek de richting met de grootste reizigerstroom. Het is als een open busstation ontworpen met beschutting op de afzonderlijke perrons in de vorm van zelfstandige abri’s, de perronbreedte bedraagt 3,60m, krijgen een hoogte van 18 cm en worden voorzien van geleidelijnen. Bij het ontwerp zijn voor de inrichting en maatvoering de richtlijnen van het CROW toegepast. Het is de intentie om het chauffeurs onderkomen en andere voorziening-en die aansluiten bij de wensen van de reizigers worden opgenomen in een nieuw te ontwikkelen gebouw dat tussen de spoorlijn en het busstation is geprojecteerd.

Het ontwerp betekent dat de reizigers altijd de rijbaan zullen moeten oversteken. Dat is op zich minder comfortabel en aantrekkelijk dan wanneer er een eiland perron zou worden aangelegd. Gezien de situering is een eiland perron niet realistisch en kan de RAR instemmen met de gekozen vormgeving.

De voorkant van de bussen is gericht op de in-/uitgang van het AMC. Dat stemt overeen met de belangrijkste richting zodat de bus bestemmingen goed zichtbaar zijn. Er worden alleen wel stedelijke ontwikkelingen verwacht die dat zicht en de looprichtingen zullen gaan belem-meren. De RAR adviseert dat bij de stedelijke ontwikkelingen de zichtbaarheid van de bussen voor de reizigers mede bepalend blijft.

De capaciteit van het busstation is afgestemd op de situatie in 2005. Ondertussen is die al weer wat verandert. De RAR is bekend met de dynamiek in de stedelijke ontwikkeling en die van het openbaar vervoer en weet dat de Stadsregio en de gemeente Amsterdam meer belang hechten aan het gebruik van het openbaar vervoer. De RAR vraagt zich dan ook af of de voor het ontwerp gehanteerde capaciteit aansluit bij de vanuit die verschillende visies verwachte toekomstige behoefte.

Op en rond het busstation zullen geleide lijnen worden aangebracht. De RAR adviseert daarbij gebruik te maken van de ervaringen bij het busstation Bijlmer ArenA en te voor-komen dat in de looplijnen hindernissen kunnen voorkomen. Dit vergt een gedetailleerd overleg met vertegenwoordigers van het SGOA.

Het ontwerp is als het gaat om de toegankelijkheid nog niet afgerond. De vraag is aan de RAR gesteld;
• of de koppen van de perrons en trottoirranden verhoogd moeten blijven en dan via op-/af-ritjes naar de perrons gekomen kan worden,
• of dat de koppen en trottoirranden op het zelfde niveau moeten worden uitgevoerd met de rijbaan voor de bus zodat de rijbaan gelijkvloers kan worden overgestoken. In deze situatie moet de bus uit stilstand het verhoogde rijgedeelte oprijden. Bij de laatste inrichtingsvorm ontstaat meer een ‘busgoot’. De reiziger zal daardoor mogelijk iets aan comfort verliezen vanwege het omhoog rijden. Verder vergt deze inrichting een goede regenwaterafvoer en is wel een visuele afscheiding tussen rijbaan en trottoir gewenst. Indien aan die voorwaarden wordt voldaan stemt de RAR in met deze inrichtingsvorm.

Het wordt een statisch busstation waarbij de bussen altijd op dezelfde halte staan. De RAR hecht dan aan een duidelijk herkenbare perronindeling met buslijnnummer en perronnummer aanduiding. Verder gaat de RAR er vanuit dat op de perrons voorzieningen worden getroffen om actuele reisinformatie via haltepanelen te kunnen tonen.

In de toelichting over de stedenbouwkundige ontwikkelingen bleek dat de huidige bushalte op het terrein van het AMC op termijn mogelijk zal verdwijnen. Zoals eerder aangegeven worden parkeerplaatsen altijd al veel dichter bij de bestemmingen aangebracht dan haltes van het openbaar vervoer. Aangezien de RAR er mede voor is om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden maar die aantrekkelijkheid ook te verbeteren, maakt de RAR bezwaar tegen dit voornemen.

Eveneens blijkt uit de toelichting over de verkeersinrichting dat de Meibergdreef wordt versmald tot 2x1 rijstrook. Een opvallende vermindering aangezien er daarnaast sprake is van een aanzienlijke stedelijke verdichting die voor een toenemend verkeersaanbod zal zorgen. De RAR vraagt zich af of die weg daarmee voldoende capaciteit behoudt zodat gegarandeerd kan worden dat het openbaar vervoer daarover zonder vertraging kan worden afgewikkeld.

Resumerend kan de RAR zich voor een belangrijk deel vinden in het voorgelegde ontwerp voor de OV knoop Holendrecht maar heeft nog wel een aantal vragen over de toekomstige situatie.