Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies Vervoerplan Waterland 2010

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft in de vergadering van 18 juni het Vervoerplan 2009, dat als uitgangspunt moet dienen voor de wijzigingen van de dienstregeling 2010, behandeld voor het concessiegebied Waterland. Om tot een advies te komen had de RAR de beschikking over het concept Vervoerplan 2010 van 19 mei 2009.

In zijn algemeenheid wil de RAR signaleren dat dit Vervoerplan tijdig is ontvangen zodat er voldoende mogelijkheden waren voor het overleg met de uit de RAR samengestelde werkgroep. Het is de RAR bekend dat in 2010 sprake zal zijn van een grote wijziging door de verhuizing van het tijdelijk busplatform CS naar het nog niet volledig voltooide nieuwe busstation IJsei aan de achterzijde van het CS Amsterdam. Het is de RAR ook bekend dat deze wijziging zal leiden tot een langere rijtijd voor een groot deel van de reizigers, hetgeen niet aansluit bij het streven om de rijtijden met het openbaar vervoer juist te verkleinen. De RAR heeft zich hier echter aan geconformeerd, maar wel onder de voorwaarden dat er een voor de reizigers redelijk comfortabel te gebruiken situatie zou ontstaan. De RAR heeft ondertussen vernomen dat aan die redelijke voorwaarden niet kan worden voldaan en dat ook de bereikbaarheid van de nachtlijnen nog onvoldoende sociaal veilig gegarandeerd is. De RAR heeft om die redenen aan de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam geadviseerd dit busstation niet per medio december 2009 in gebruik te nemen

Het advies over het Vervoerplan begint met een aantal algemene opmerkingen, waarna een eventueel advies volgt over de lijnen waar de reizigers opmerkingen over hebben. Dit houdt in dat daar waar geen opmerkingen zijn gemaakt de RAR instemt met het voorgestelde.

Algemene opmerkingen

De RAR heeft opgemerkt dat Arriva een groot aantal bezuinigingsvoorstellen neerlegt die volstrekt niet aansluiten bij de behoeftes van de reizigers. Het is voor de RAR onvoorstel-baar dat ritten worden geschrapt met reizigersaantallen waarvoor in andere concessies uitbreidingen worden geboden. Hoewel het plan ook nog enkele beperkte verbeteringen bevat is het merendeel in het nadeel van de reizigers. De RAR is dan ook zeer ontevreden over de voorgestelde plannen

Met het Vervoerplan voldoet Arriva misschien nog wel aan het PvE Waterland, maar het lijkt op geen enkele wijze meer op het aanbod zoals dat aan het begin van de concessie gereden werd en waarop de concessie aan Arriva is gegund. De RAR is van mening dat Arriva er alles aan moet doen om hun goede aanbod van het begin van de concessie en het vertrouwen van de reiziger dat ze hiermee heeft opgebouwd, te handhaven. Er moet niet worden teruggevallen op frequenties zoals die in de tijd van Connexxion werden gereden.

Arriva geeft aan dat zij door verschillende infrastructurele wijzigingen in meerdere kernen van het concessiegebied, in de problemen komt met de rijtijden. Om aan de geboden kwaliteit te kunnen voldoen moeten meer dienstregelinguren en kosten worden gemaakt. Daar staan geen extra inkomsten tegenover en derhalve meent Arriva gedwongen te worden om de frequenties op verschillende plaatsen te verlagen

De RAR is van mening dat, als het werkelijk buiten de schuld van Arriva ligt dat zij niet meer in alle opzichten aan haar verplichtingen kan voldoen, dat het de veroorzaker is die Arriva dient te compenseren. De opdrachtgever, Stadsregio Amsterdam, moet in die situaties in overleg gaan met de betreffende wegbeheerders en zorgen dat Arriva in staat gesteld wordt haar dienstuitvoering naar behoren te verrichten. Als dat niet lukt en dat betekent dat er extra geld beschikbaar moet komen, dan is het aan de Stadsregio om naar mogelijkheden te zoeken. Het mag niet zo zijn dat de reiziger er de dupe van wordt op het moment dat Arriva, buiten haar schuld om, de dienstregeling niet meer naar behoren kan uitvoeren.

Opmerkingen op ritniveau

In het concept vervoerplan worden een aantal extra ritten voorgesteld. De RAR is het met deze uitbreidingen eens omdat op die ritten de vervoervraag alleen maar is toegenomen.

Verder wordt er voorgesteld op een aantal lijnen de eerste rit te laten vervallen. De RAR is van mening dat het zeer ongewenst is om op de zaterdag en de zondag de vroegste ritten te laten vervallen, zeker gezien de genoemde reizigersaantallen. Mocht het echt nodig zijn hier ritten te laten vervallen dan stellen wij voor niet de eerste, maar de tweede ritten te laten vervallen.

Toen Arriva de concessie kreeg werd er in de lokale media groot geadverteerd met 5- minutenfrequenties op de spitslijnen. Arriva stelt nu voor om de spitsfrequentie van de 104, de 106, 108, 112 en 116 aan te passen. De RAR heeft grote vraagtekens bij de gegeven telcijfers aangezien deze gemiddelden zijn en er geregeld klachten zijn over gebrek aan capaciteit. Bij het ingaan van de dienstregeling 2009 is de spitsfrequentie op de 106 ook al terugge-gaan, waardoor de frequentie in 2 jaar tijd zelfs wordt gehalveerd. Dat is voor de RAR onaanvaardbaar.

Het voorstel om op lijn 112 ’s morgens de ritten in de richting Edam en ‘s middags de ritten richting Amsterdam te schrappen is iets waar de RAR absoluut tegen is. Gezien de reizigersaantallen kan de RAR nog wel akkoord gaan met de inzet van standaard in plaats van geleed materieel op deze ritten

Het voorstel om op maandag t/m vrijdag de frequentie tussen 22.00 en 23.00 uur van de lijnen 100,104, 106, 107 en 108 te halveren is voor de RAR onbespreekbaar. Vorig jaar is de frequentie van deze lijnen tussen 23.00 en 24.00 uur ook al gehalveerd en daar is ook negatief op geadviseerd. Het was juist de kracht van Arriva dat zij tot het eind van de dienstregeling op bijna alle lijnen een 15-minuten frequentie bood en dat wordt hiermee volledig onderuitgehaald.

Kortom, de RAR kan een positief advies geven over de voorgestelde uitbreidingen maar kan op de voorgestelde bezuinigingen absoluut geen positief advies geven.