Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies Reizigers Advies Raad over automatisch rijden

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam is in haar vergadering van 27 november 2008 geïnformeerd over de plannen voor het automatisch rijden met het metromaterieel. Gelijktijdig is aan de RAR gevraagd een advies over dit onderwerp af te geven.

In werkgroep verband is meer en gedetailleerdere informatie versterkt zodat de RAR in de gelegenheid is gesteld dieper in te kunnen gaan op de voor- en nadelen van automatisch rijden. Met die informatie is geconstateerd dat het automatisch rijden zal leiden tot een veel regel-matiger dienstuitvoering. Daarnaast zal het automatisch rijden leiden tot een kostenreductie door minder stroomverbruik. De RAR erkent die voordelen maar voorziet wel dat zich bij het automatisch rijden ook een aantal problemen kunnen voordoen die juist weer zullen leiden tot grote verstoringen in de dienstuitvoering

De RAR acht de kans op verstoringen groot door;

a.) passagiers die de deuren openhouden ten behoeve van reizigers die nog komen aan-lopen of door baldadige jeugd, en dit laatste komt in Amsterdam op grote schaal voor. Het eventueel plaatsen van extra wanden met deuren op de drukke perrons is dan ook niet aan te bevelen daar zich dan dubbele verstoringen kunnen voordoen,
b.) personen zich op de metrobaan begeven (regelmatig wordt op overstapstations door de jeugd de baan overgestoken) en daardoor de beveiliging in werking stellen,
c.) het doorglijden op stations bij een gladde baan (vooral bij regenachtig weer op de boven grondse trajecten),
d.) het z.g. “veilige haven” klinkt mooi maar kan op geen enkele wijze worden gegarandeerd. Bij ontsporingen, motorblokkade e.d. werkt dit principe niet en juist dan is inzet van personeel van groot belang.

Bij het huidig systeem is een bestuurder op het voertuig aanwezig. Dat wekt de indruk van een grotere veiligheid dan wanneer op die plaats niemand meer zit. De RAR realiseert zich daarbij dat die bestuurder niet echt bij kan dragen aan de veiligheid. Als het gaat om een werkelijke verbetering van de sociale veiligheid en het voorkomen van vernielingen ziet de RAR meer in personeel op de stations. De RAR verwacht dat een geheel onbemand systeem aanleiding zal zijn tot meer vernielingen en een grotere sociale onveiligheid en is daarvan dan ook geen voorstander.

Als wordt overgegaan tot automatisch rijden dan adviseert de RAR om:

1. Gebruik te maken van “bewezen technieken”. Dit om te voorkomen dat er problemen ontstaan zoals bij o.a. de HSL.
2. De metro geheel onafhankelijk van het andere verkeer te laten rijden. Dit betekent dat ook een eventuele verlenging naar Amstelveen geheel onafhankelijk van het overige verkeer moet worden uitgevoerd. De leden van de RAR betwijfelen of dit ook daad-werkelijk kan worden gerealiseerd.
3. Zowel op de stations als in de metrorijtuigen een goed functionerende geluidsinstallatie te instaleren, voor het omroepen van de haltes en voor het omroepen van berichten bij verstoringen en calamiteiten.
4. Voor de opening van de Noord-Zuidlijn, het systeem voldoende te testen op de Oostlijn. De nieuwe rijtuigen voor de Oostlijn, die gelijk zullen zijn aan die van de Noord-Zuidlijn, worden eerder geleverd en zijn reeds voorzien van de mogelijkheid om automatisch te rijden. Voorwaarde daarbij is dat in die proef periode zowel automatisch als met de hand gereden moet kunnen worden. De RAR zal aan die proefperiode graag een bijdrage willen leveren.

Kortom, de RAR staat niet onwelwillend tegenover het uitgangspunt van automatisch rijden maar acht een overweging over de hierboven vermelde problemen en aandachtspunten van groot belang. De RAR verwacht daar een duidelijk standpunt op van AMSYS.

Afhankelijk van de beantwoording zal de RAR tot een definitief advies komen.