Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR haltevoorzieningen Zuidtangent

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam is door u op de hoogte gesteld van een tweede ontwerp voor de voorzieningen op de haltes van de Zuidtangent. Op verzoek van de RAR heeft u dit tweede ontwerp ook gepresenteerd en toegelicht in de vergadering van 26 februari 2009.

In die presentatie is een helder beeld geschetst over het ontwerp en de reden waarom dat is ontstaan. Het ontwerp is vervolgens nader bestudeerd door enkele leden uit de RAR en die zijn daarbij tot het volgende advies gekomen.

Hoewel het vorig ontwerp er goed uitzag had de RAR daar toch een aantal opmerkingen bij. Het is dan goed om te vernemen dat die opmerkingen serieus zijn genomen en hebben ge-leid tot een eenvoudiger en goedkoper ontwerp. Dit ontwerp sluit, bij een eerste beoordeling, beter aan bij het idee wat reizigers hebben over een functionele en toegankelijke halte waarbij de vorm niet overheerst en het toch een hoogwaardige uitstraling behouden blijft.

Van het ontwerp wordt gemeld dat deze halte ook wordt toegepast op alle haltes van de RegioNet buslijnen. De bussen op deze lijnen zullen afwijkend van de huidige bussen worden uitgevoerd en daarbij is gesproken over een aparte ‘productformule’ vergelijkbaar mat die van de huidige Zuidtangent. De RAR heeft enige tijd geleden een discussie gevoerd over nut en noodzaak van een ‘productformule’ en is daarbij tot de conclusie gekomen dat dit voor de reizigers geen meerwaarde zal opleveren en mogelijk alleen maar zal leiden tot minder budget voor de exploitatie. Om die reden wil de RAR aangegeven vooralsnog niet te kunnen instemmen met getoonde halte uitvoering op haltes die geen onderdeel uitmaken van het kerntraject van de Zuidtangent.

1. Vormgeving

Het ontwerp is rechthoekig en voorzien van glasplaten, ook aan de voorzijde, voor extra beschutting bij wind en regen. De halte wordt op meerdere plaatsen op eenvoudige wijze voorzien van een duidelijk leesbare haltenaam en in de abri is op meerdere plaatsen ruimte voor een informatievitrine ten behoeve van een lijnnetkaart en de statische dienstregeling. Er is voorzien in verlichting en de daarvoor benodigde stroom wordt opgewekt door in het dak verwerkte zonnepanelen. In en om de abri’s worden op herkenbare plekken prullenbakken geplaatst en de banken in de abri’s kunnen op verschillende wijze worden uitgevoerd. De maatvoering is afgestemd op hetgeen door gespecialiseerde abri-leveranciers op de markt wordt gebracht, zodat de RAR vertrouwen heeft in het geboden comfort niveau.
Het lijkt daarmee een betrouwbaar en milieuvriendelijke ontwerp.

Los van de abri maakt een zuil met dynamische reisinformatie onderdeel uit van het ontwerp. Deze zuil moet de plaats innemen van het huidige (gele) haltebord. Dit haltebord is opgenomen in het RVV en schept verplichtingen voor het gebruik van de halte en markeert de plaats waar de bus behoort te stoppen. De RAR vraagt zich af of deze nieuwe zuil diezelfde duidelijkheid biedt. Het ontwerp daarvan is fraai alleen zijn de dynamische tekstregels niet goed leesbaar vanwege de toegepaste technologie en kleur. Om die reden adviseert de RAR de reis-informatie zowel visueel als auditief aan te bieden.

2. Onderhoud en herstel

Het ontwerp heeft veel glazen onderdelen waarbij de RAR er vanuit gaat dat die voldoende stevig worden uitgevoerd en daarmee voldoende vandalisme bestendig zijn. De gestandaardiseerde maatvoering en eenvoud in vormgeving geven de RAR de indruk dat onderdelen van de haltevoorziening snel (binnen 24 uur) kunnen worden vervangen en/of gerepareerd.

Het DRIS paneel ziet er vandalismegevoelig uit. Aangezien daar nog onvoldoende ervaring mee is kan de RAR op dit moment daar geen positief advies over uitbrengen. Als tot plaatsing wordt overgegaan moeten de onderdelen wel eenvoudig gerepareerd of vervang-en kunnen worden en onderdeel uitmaken van het onderhoudscontract van de gehele abri.

3. Toegankelijkheid

Ten behoeve van de zichtbaarheid is achter de glasplaten een hekwerk aangebracht, zodat de openingen in de wanden voldoende opvallend zijn.

Voor rolstoelgebruikers is het van belang dat de plaats van de opening in de voorwand overeenkomt met de rolstoeltoegang van de bus (doorgaans de tweede deur). Daarbij adviseert de RAR op het perron een voor de chauffeur zichtbare markering aan te brengen zodat de bus altijd op dezelfde locatie stopt. Dit maakt het instappen voor alle reizigers en met name de rolstoelgebruiker een stuk eenvoudiger en sneller en voorkomt bij drukte gedrang en oponthoud bij het instappen/binnenrijden van de bus. Op de plaatjes ontbreekt de geleidemarkering maar de RAR gaat er vanuit dat die wel wordt aangebracht. Een dergelijke markering zou naar de mening van de RAR zelfs moeten worden uitgebreid tot alle instaplocaties en voor de rolstoelingang moeten worden verlengd tot de abri toegang.

De RAR adviseert in elke abri een plek voor de rolstoel aan te geven door een markering op de grond. Bij voorkeur is de rolstoelplek zo breed als de toegang over de hele diepte van de abri, dus tot aan de achterwand. Het direct aangrenzende zitbankje zou dan mogelijk iets smaller moeten worden uitgevoerd. Gebruikers van grotere en minder wendbare (elektrische) rolstoelen kunnen dan ook droog wachten.

4. Aanlanding

Rolstoelgebruikers en reizigers met een kinderwagen e.d. moeten gelijkvloers kunnen in- en uitstappen. Dit komt ook ten goede aan het instapcomfort en snelheid voor de overige reizigers. Snel in- en uitstappen komt een vlotte exploitatie ten goede. Helaas liggen de rijbaan en het perron niet altijd op een vaste hoogte ten opzichte van elkaar waardoor de bus te ver van het perron moet halteren wat de instap dus minder makkelijk maakt. In de presentatie in de RAR is gemeld dat de provincie een onderzoek naar de haltehoogte (heeft) verricht. De RAR is benieuwd naar de resultaten van dat onderzoek en wat vervolgens met deze resultaten wordt gedaan.

Resumerend adviseert de RAR positief over het getoonde abri ontwerp voor de haltes op het kerntraject van de Zuidtangent en wenst over het toepassen daarvan op andere haltes, als onderdeel van een z.g. productformule voor RegioNetlijnen, apart om een advies te worden gevraagd. De RAR kan positief adviseren over de toegepaste DRIS zuil als wordt aangetoond dat deze zuil dezelfde functie vervult als het huidige (gele) haltebord, de vandalisme gevoeligheid meevalt en de zuil onderdeel uitmaakt van het onderhoudscontract voor de gehele halte.

Afsluitend zou de RAR graag zien dat de haltes binnen een afzienbare periode, in ieder geval voordat het slechte herfst periode start, weer in aantrekkelijke staat zullen zijn gebracht.