Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR Vervoerplan GVB 2010

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 3 april 2009 van uw bedrijf het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over het Vervoerplan 2010 voor het concessiegebied Amsterdam. Om tot een advies te komen had de RAR al eerder de beschikking over de concept versie van het Vervoerplan 2010 en heeft dat, met vertegenwoordigers van het GVB, kunnen bespreken in de daartoe ingestelde werkgroep

Na bestudering en afweging in deze werkgroep uit de RAR is gekomen tot een definitief advies waarbij wij ons beperken tot de belangrijkste punten.

Algemeen:

De RAR is verheugd dat de vraag naar openbaar vervoer in Amsterdam zich gunstig ontwikkelt waardoor er sprake is van een vervoertoename. In het Vervoerplan 2010 is die groei vertaald naar een verhoging van de frequentie op een aantal tram- en buslijnen. Hoewel een verbetering waar de RAR op zich redelijk tevreden mee is, maar die nog niet tegemoet komt aan de al lang bestaande reizigerswens van een minimum frequentie van 15 minuten op alle tram- en buslijnen van maandag t/m zaterdag. De nu voorgestelde frequenties van 30 minuten op enkele buslijnen in de hoogzomer zijn een stad als Amsterdam niet waardig. Ook is de frequentie van 15 minuten op de metrolijnen in de hoogzomer van onvoldoende kwaliteit voor een dergelijk hoogwaardig OV-systeem. Door het streven naar een toename van het gebruik van de P+R voorzieningen, vanwege het actieplan ‘Voorrang voor een gezonde stad’ verwacht de RAR dat het vervoer onvoldoende kan worden verwerkt zodat een frequentie van ten minste 12 minuten op die lijnen gewenst is.

Verder blijft de RAR van mening dat een Vervoerplan meer zou moeten zijn dan alleen een opsomming van lijnwijzigingen. In een Vervoerplan zou de vervoerder duidelijk moeten aangeven welke groei wordt nagestreefd, welke ambitieus er zijn, welke doelen in de vorm van zitplaatskans, streefcijfers over klantwaardering, betrouwbaarheid, punctualiteit, snelheid worden gesteld en welke verbeteringen, infrastructureel dan wel materieel, gewenst zijn om die doelen ook te kunnen bereiken.

Hieronder gaan wij gedetailleerd in op de aanpassingen zoals voorgesteld in het Vervoerplan 2010:

1. Nieuw Sloten en Osdorp

De RAR kan akkoord gaan met de opheffing van lijn 95 mits de haltesituatie in Nieuw Sloten door het stadsdeel wordt aangepast zoals door GVB voorgesteld en dat de vrijgekomen dru’s worden gebruikt om de frequentie van lijn 2 in de ochtendspits weer terug te brengen van 7½ naar 6 minuten, zeker ook omdat GVB zegt dat het vervoer op de tramlijnen 1, 2 en 17 is toegenomen. Voorts stelt de RAR voor om de route van de rechtgetrokken lijn 19 op een punt aan te passen door bij het Osdorpplein via het hart van het centrum te rijden vanaf Meer en Vaart via het Osdorpplein zelf en te halteren op de tramhalte van lijn 17. Hierdoor doet ook deze lijn het winkelcentrum een stuk beter aan dan via de halte aan de achterzijde van het plein aan Meer en Vaart.

2. Werkzaamheden metronet

De werkzaamheden aan het metronet baart de RAR zorgen. Wederom dreigen er afsluitingen in de Oostlijn en ook in de zomermaanden is de kans groot dat de zuidtak van de metro weer enige tijd buiten gebruik zal zijn. De RAR is bevreesd dat dit grootschalig openbaar vervoer door deze werkzaamheden ernstig wordt onderbroken.

3. Afsluiting Utrechtsestraat

De afsluiting van de Utrechtsestraat betekent dat lijn 4 een jaar zal moeten omrijden via Weteringschans en Vijzelstraat. Hiermee ontstaat een doublure met een groot deel van de al jarenlang toegepaste omleiding van lijn 25. Om van de nood een deugd te maken adviseert de RAR het volgende:
a. Pas de route van lijn 25 aan en laat deze, zoals reeds meerdere keren is voorge-steld omrijden via Ceintuurbaan - Roelof Hartstraat –v.Baerlestraat- Museumplein - route lijn 16/24 - Munt vv. Hiermee wordt bereikt dat de drukke lijnen 16 en 24,vooral bij de Albert Cuijpstraat, worden ondersteund en er vanaf de Passengers Terminal een rechtstreekse verbinding ontstaat met het Museum-kwartier.
b. Leg op het Weteringcircuit een boog aan van de Weteringschans (oostzijde) naar de Nieuwe Vijzelgracht. Hiermee wordt voorkomen dat de trams van lijn 4 richting Centraal Station een rondje om het circuit moeten rijden. Dit is tijdrovend en zorgt voor veel oponthoud in het tramverkeer (lijn 4,7,10,16,24 en 25).

4. Routewijzigingen

De RAR kan instemmen met het knippen van lijn 15 bij Station Zuid, het inkorten van lijn 41 en de instelling van een nieuwe buslijn 65. De RAR adviseert daarbij te komen tot een afgestemde frequentie van de lijnen 15 en 95, tussen de spitsen van maandag t/m vrijdag, en de beide lijnen in de stillere uren zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Volgens de RAR is de capaciteit op het langgerekte busstation Zuid beperkt en vraagt zich dan ook af of dit extra vervoer daar wel verwerkt kan worden. Bovendien leidt de situatie op dit busstation nu al tot veel verwarring bij de reizigers. De RAR adviseert dan ook een beter verwijssysteem aan te brengen

5. Omleidingskosten openbaar vervoer

De uitloop van de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat be-draagt inmiddels enkele jaren. De lijnen 24 en 25 rijden ook al even vele jaren om en de hierdoor ontstane extra exploitatiekosten worden nu betaald door de Stadsregio Amster-dam. De RAR is van mening dat deze kosten doorbelast moeten worden aan de veroor-zaker van de omleidingen van de lijnen 24 en 25, zijnde het projectbureau Noord/Zuid-lijn, zodat het exploitatiebedrag kan worden ingezet voor verbeteringen in het openbaar vervoer. Overigens is het nog langer laten omrijden van de lijnen 24 en 25 onaanvaardbaar en moeten GVB en Stadsregio Amsterdam er bij de gemeente Amsterdam sterk op aandringen de route weer bruikbaar te maken voor het tramverkeer.

6. IJburg

De uitbreidingen van het openbaar vervoer op IJburg stemt de RAR tot tevredenheid. De komst van buslijn 66 (IJburg – Zuidoost) en de verhoging van de frequentie op lijn 26 geven aan dat het in een nieuwbouwwijk tijdig leveren van openbaar vervoer effect heeft op het gebruik daarvan.

7. Ontwikkelingen

De toename van een aantal woon- en werklocaties binnen Amsterdam zorgt voor moge-lijke uitbreiding van het openbaar vervoer. Dit stemt ons enerzijds tot tevredenheid en anderzijds tot zorg, vooral rond de stations. Stations zijn vaak knooppunten van open-baar vervoer en worden daardoor ook aantrekkelijke locaties voor extra economische ontwikkelingen. Aangezien daar altijd wel meer ruimte voor nodig blijkt te zijn dan er feitelijk aanwezig is, gaat dit ten koste van de beschikbare ruimte voor het openbaar vervoer. Dit moet dan inkrimpen of verhuizen naar minder aantrekkelijke locaties, zie de stations Zuid, Lelylaan en Sloterdijk. Een geluk bij een ongeluk is de noodzakelijke verplaatsing van het eindpunt van de lijnen 16 en 24 van de Gustav Mahlerlaan naar de De Boelelaan. Doordat dit vrij nieuwe eindpunt al weer moet wijken voor de bouw van een kantoor is verlegging noodzakelijk, In deze situatie ontstaat wonderwel een nieuwe betere ontsluiting van de Vrije Universiteit aan de De Boelelaan. De RAR adviseert om deze nieuwe locatie te gebruiken om een sporendriehoek aan te leggen op de kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan.

8. Verbinding met Lijnden

Door de RAR is al eerder gevraagd om een verbinding met het nieuwe industriegebied (inclusief hotel) in Lijnden even over de grens van Amsterdam en vlak bij Osdorp De Aker. Daar de Ringvaart hier de concessiegrens vormt tussen GVB en Connexxion kan er blijkbaar geen oplossing worden gevonden; GVB wil wel doorrijden maar mag dit niet van Connexxion en Connexxion mag hier wel rijden maar wil dit niet. Hier ligt een taak voor de opdrachtgever, de Stadsregio om de belangen van de reizigers alsnog te laten preveleren.

9. Verbinding de Aker – station Sloterdijk (buslijn 68).

De Reizigers Advies Raad heeft behoefte aan herstel van de in het vervoerplan 2006 vervallen lijn 68, tussen de Aker en station Sloterdijk. Aangezien deze lijn destijds volgens het GVB niet gereden kan worden binnen het huidige budget, adviseert de RAR hetzelfde traject te bewandelen als voor de nieuw ingekochte lijn 66.

Met in achtneming van bovenstaande opmerkingen adviseert de RAR verder positief over de voorstellen uit het Vervoerplan 2010 van het GVB.